Μυτιληναίος: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS)
ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 6.9.2021, απέκτησε μέσω του
Χρηματιστηρίου Αθηνών 28.500 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης
€15,9542 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €454.695,25. Οι αποκτήσεις αυτές
πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την
επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ..
Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά
7.326.058 ίδιες μετοχές, ποσοστό 5,1270% του συνόλου των μετοχών της
Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v