Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΣ Α.Ε.: Ανακοίνωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής...

ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία» ή «ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.»), ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2022 αποφάσισε, μεταξύ των άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τετρακόσια πενήντα ευρώ (Ευρώ 3.726.450,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 80 λεπτά του Ευρώ (Ευρώ 0,80) σε 5 λεπτά του Ευρώ (Ευρώ 0,05), προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

 

Την 07.07.2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2906884, η με αριθμό 2659827ΑΠ/07.07.2022 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε.) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις από 30.06.2022 αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

 

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (Ευρώ 248.430,00), διαιρούμενο σε 4.968.600 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,05 η κάθε μια.

 

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του XA ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της στις 15.07.2022.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 20η  Ιουλίου 2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι Ευρώ 0,05 ανά μετοχή.

 

 

Μαγούλα, 18 Ιουλίου 2022

ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v