Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποιοι και πώς μπορούν να εισπράξουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Οι όροι για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Τι αλλάζει σε σχέση με τον «πιλότο» που εφαρμόστηκε σε 30 δήμους. Εντός Φεβρουαρίου ανοίγει (και δεν ξανακλείνει) η e-πλατφόρμα για αιτήσεις υπαγωγής στο ΚΕΑ.

Ποιοι και πώς μπορούν να εισπράξουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Στα 900 ευρώ τον μήνα ορίζεται το ανώτατο όριο παροχής του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή εντός του Φεβρουαρίου.

Η υπουργική απόφαση που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ενώ σύμφωνα με την αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό Θεανώ Φωτίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αναμένεται να ανοίξει εντός του Φεβρουαρίου.

Η απόφαση δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε σε 30 δήμους της χώρας, με εξαίρεση το γεγονός ότι τίθεται ανώτατο όριο παροχής τα 900 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπονται κάποιες δικλίδες ασφαλείας σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, καθώς μετά και από αίτημα των δανειστών, ορίζεται ρητά ότι τα στοιχεία παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.

Τα ποσά που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, ξεκινούν από τα 200 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και προσαυξάνονται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού καθώς και κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για τις ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου ποσού, το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας. Ως ενήλικας λογίζεται και κάθε απροστάτευτο τέκνο οικογένειας.

Για να είναι κάποιος δικαιούχος του ΚΕΑ θα πρέπει, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το εισόδημά του κατά τους τελευταίους 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης να μην υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

Συγκεκριμένα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό θα πρέπει να έχει 6μηνιαίο εισόδημα έως 1.200 ευρώ, το νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα προστατευόμενο μέλος, έως 1.800 ευρώ εξαμηνιαίο εισόδημα, νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη έως 2.100 ευρώ εξαμηνιαίο εισόδημα, νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη έως 2.400 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη έως 2.700 ευρώ και, τέλος, νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη, εξαμηνιαίο εισόδημα έως 3.000 ευρώ.

Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Προβλέπονται βέβαια και περιουσιακά κριτήρια α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.β. Κινητή περιουσία:


1. Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.


2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400 ευρώ.

Συγκεκριμένα:


Σύνθεση Νοικοκυριού / Όρια καταθέσεων, μετοχών, ομολόγων 

* Μονοπρόσωπο νοικοκυριό - 4.800 ευρώ
* Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος - 7.200 ευρώ
* Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη - 8.400 ευρώ
* Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη - 9.600 ευρώ
* Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη - 10.800 ευρώ
* Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη - 12.000 ευρώ
* Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη - 13.200 ευρώ
* Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη - 14.400 ευρώ

γ. Περιουσιακό τεκμήριο:

 Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο / 100

.

Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

 Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:


- Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας


-Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής


-Δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία


-Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

3. Κριτήρια διαμονής


Τα νοικοκυριά θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

Άλλες σημαντικές λεπτομέρειες του προγράμματος

Το ΚΕΑ συνδυάζει την εισοδηματική ενίσχυση με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά, όπως για παράδειγμα δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων για τον δικαιούχο και τα μέλη της οικογένειάς του, ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, σε προγράμματα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και κοινωνικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και δήμων.

Εάν διαπιστωθεί, μετά την υποβολή της αίτησης, από τις μηνιαίες διασταυρώσεις που θα γίνουν, ότι εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται κάποια από τα κριτήρια, η πράξη έγκρισης ανακαλείται αυτομάτως.

Τα στοιχεία της αίτησης μπορούν να τροποποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, είτε από τον δικαιούχο απευθείας, είτε από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των δήμων. Η αλλαγή μπορεί να γίνει εάν υπάρχουν αλλαγές στο εισοδηματικό ή το περιουσιακό κριτήριο, ή στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή για οποιαδήποτε περίπτωση δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών. Οι τροποποιήσεις της αίτησης από τους υπαλλήλους των Δήμων γίνονται όταν απαιτείται η προσκόμιση νέων δικαιολογητικών.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών για τεκμηρίωση μεταβολής στις καταθέσεις και στους τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.

Η εισοδηματική ενίσχυση συνεχίζει να καταβάλλεται για 12 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καταβολής. Προϋπόθεση να εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα.
Αναστέλλεται η καταβολή ενίσχυσης, σε περίπτωση που τα ενήλικα μέλη νοικοκυριού έως 45 ετών δεν εγγράφονται σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Η εισοδηματική ενίσχυση διακόπτεται, ανάμεσα στ’ άλλα, τον επόμενο μήνα από εκείνο που ο δικαιούχος ή άλλο μέλος του νοικοκυριού ανακάλεσε την αίτησή του. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, αυτά παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης από αυτό που του αναλογεί, αλλά εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά συμψηφίζεται αυτομάτως στην επόμενη καταβολή.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που του αναλογεί εξαιτίας αμέλειας υπαλλήλου των Δήμων ή των ΚΕΠ, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από σχετικό αίτημα του αρμόδιου υπαλλήλου προς τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας. Εάν ο δικαιούχος δεν έλαβε την οικονομική ενίσχυση εξαιτίας δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο δεν είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από σχετική τροποποίηση της αίτησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v