Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα στη μεταβίβαση ακινήτων

Διευκολύνεται η μεταβίβαση ακινήτων. Τι προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας. Βήμα προς βήμα η διαδικασία. Τι αλλάζει με τις οφειλές και πως θα εκδίδεται η ασφαλιστική ενημερότητα.

Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα στη μεταβίβαση ακινήτων

Μόνο οι βεβαιωμένες από το ΚΕΑΟ οφειλές θα λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων, όπως προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το νέο σύστημα αξιολόγησης και ανταμοιβής στο Δημόσιο, επιταχύνοντας και διευκολύνοντας δραστικά την όλη διαδικασία προς όφελος των συναλλασσόμενων πολιτών.

Στην πράξη, με την προωθούμενη διάταξη, γίνεται πιο εύκολη και πιο γρήγορη η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών στον ΕΦΚΑ, αφού για την έκδοσή του και την έκδοση βεβαίωσης οφειλής -που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας- ειδικά για τον σκοπό της μεταβίβασης ακινήτων θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι βεβαιωμένες από το ΚΕΑΟ οφειλές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με την διάταξη αυτή ανοίγει ο δρόμος προς την πλήρη ψηφιοποίηση της έκδοσης Βεβαίωσης Οφειλής, αφού το αμέσως επόμενο διάστημα δρομολογείται η ηλεκτρονική υποβολή της χορήγησης βεβαίωσης οφειλών και η ηλεκτρονική έκδοση Πιστοποιητικού με την ταυτότητα της οφειλής, χωρίς να απαιτούνται επισκέψεις στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ και στο ΚΕΑΟ για την καταγραφή των οφειλών, την υποβολή αίτησης χορήγησης οφειλών και την έκδοση του πιστοποιητικού παρακράτησης οφειλής όπως συμβαίνει μέχρι τώρα.

Αναλυτικά, η νέα διάταξη ορίζει ότι πλέον, για μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας ή για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

α) Αν υπάρχει ρυθμισμένη οφειλή και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον η οφειλή είναι διασφαλισμένη. Αυτό σημαίνει ότι παρέχεται εμπράγματη ασφάλεια σε άλλο ακίνητο κυριότητας του οφειλέτη ή ότι προσκομίζεται εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας. Αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, χορηγείται βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, υπό τον όρο της παρακράτησης από το τίμημα ποσού μέχρι του ύψους της οφειλής.

β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι ρυθμισμένη, χορηγείται βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον σκοπό της μεταβίβασης, με τον επιπρόσθετο όρο παρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίμημα και απόδοσής του στον οικείο φορέα από τον συμβολαιογράφο.

γ) Στις περιπτώσεις που το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού και δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις Βεβαιώσεις Οφειλής προς τη ΔΟΥ και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από αυτό ικανοποιούνται συμμέτρως οι απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης με τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ, μετά την ολοσχερή εξόφληση των φόρων κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και ΕΝΦΙΑ.

Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, εφόσον υφίσταται οφειλή, ρυθμισμένη ή μη, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον σκοπό της μεταβίβασης ή της παραχώρησης, εφόσον υπάρχει ισόποση διασφάλισή της.

Για όλα τα παραπάνω, όσον αφορά την έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι βεβαιωμένες, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, οφειλές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v