Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέο θεσμικό πλαίσιο για εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών μέσα σε κτίρια

Σε δημόσια διαβούλευση η τροποποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Νέο θεσμικό πλαίσιο για εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών μέσα σε κτίρια

Η ανάπτυξη οπτικών ινών μέχρι το κτίριο που αποτελεί τα δίκτυα νέας γενιάς και τα οποία αναπτύσσονται πλέον από όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους  μπαίνουν στο στόχαστρο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο με κοινή υπουργική απόφαση με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί παλαιότερη απόφαση του 2012 και θέτει τις προδιαγραφές για τις νέες υποδομές.

Το σχέδιο της νέας υπουργικής απόφασης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αποτελεί τροποποίηση της απόφασης του 2012 «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού».

Σχόλια επί του σχεδίου μπορούν να υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η απόφαση έχει τρία άρθρα. Το πρώτο θέτει το νέο πλαίσιο από την ορολογία για την εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σπίτι έως και το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν υποχρεωτικά υποδομή FTTH, έτοιμη για διασύνδεση με οποιοδήποτε δίκτυο παρόχου επιλέξει ο τελικός χρήστης.

Το δεύτερο άρθρο αναφέρεται στις εξαιρέσεις από τις διατάξεις που αφορούν εγκαταστάσεις που ολοκληρώθηκαν έως 29 Φεβρουαρίου 2023, ειδικές κατηγορίες μνημείων ιστορικών κτιρίων.

Στο τρίτο άρθρο προβλέπει ότι η  παρούσα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράλληλα στα  παραρτήματα της απόφασης ορίζονται οι επιπλέον απαιτήσεις για εγκαταστάσεις πληροφορικής και επικοινωνιών για την υποστήριξη FTTH υποδομών σε νεόδμητα κτίρια.

Όπως αναφέρεται:

 • Κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων, θα εγκατασταθούν όλες οι σωληνώσεις, καλωδιώσεις, κατανεμητές και τερματικά που προβλέπονται στη μελέτη σχετικά με τα οπτικά ευρυζωνικά δίκτυα. Όλα τα μέρη που θα εγκατασταθούν, θα φέρουν σήμανση και θα υποβληθούν σε ελέγχους και δοκιμές σύμφωνα με τα οριζόμενα του ΚΕΔΗΕ.
 • Ο τηλεπικοινωνιακός χώρος εισαγωγής θα πρέπει να προβλεφθεί ώστε να καλύπτει και τις επιπλέον ανάγκες του δικτύου πρόσβασης διανομής για τα οπτικά ευρυζωνικά δίκτυα.
 • Επιπλέον όλων των άλλων σωλήνων που προβλέπονται από τον ΚΕΔΗΕ, από το φρεάτιο εισαγωγής έως και τον τηλεπικοινωνιακό χώρο εισαγωγής θα εγκατασταθούν επιπλέον και οι σωλήνες για την οπτική ίνα στο σπίτι.
 • Στον τηλεπικοινωνιακό χώρο εισαγωγής θα τοποθετηθεί ο κεντρικός κατανεμητής του εσωτερικού δικτύου πρόσβασης διανομής οπτικών ευρυζωνικών δικτύων. Ορίζονται και οι προδιαγραφές.
 • Σε κάθε οριζόντια ιδιοκτησία της εγκατάστασης τοποθετείται οπτική συνδρομητική διεπαφή του εσωτερικού δικτύου πρόσβασης διανομής οπτικών ευρυζωνικών δικτύων.
 • Τα καλώδια οπτικών ινών και το πλήθος τους. Συγκεκριμένα από κάθε συνδρομητική διεπαφή θα καταλήγουν στον Κεντρικό Κατανεμητή τουλάχιστον δύο οπτικές ίνες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε γραμμή μεταφοράς (καλώδιο) οπτικών ινών της εσωτερικής εγκατάστασης θα έχει πλήθος ινών ίσο με το διπλάσιο του πλήθους των συνδρομητικών διεπαφών που εξυπηρετούνται από αυτή τη γραμμή μεταφοράς  ( καλώδια) και ότι κάθε κατανεμητής θα έχει επαρκή χώρο για τον τερματισμό και διαχείριση όλων των οπτικών ινών όλων των καλωδίων που καταλήγουν σε αυτόν.

Στο Παράρτημα 2 αναφέρεται το πεδίο εφαρμογής. Παράλληλα αναφέρεται ότι σε όσα υφιστάμενα κτήρια ή συγκροτήματα κτηρίων κατασκευαστούν υποδομές που θα παρέχουν δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα FTTH στους χρήστες τους, είναι υποχρεωτική η σύνταξη μελέτης που, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο πλήθος των εξυπηρετούμενων συνδρομητών και τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης, θα έχει ως αποτέλεσμα ένα δίκτυο που θα επιτρέπει την εξυπηρέτηση όλων των πιθανών συνδρομητών με πλήθος οπτικών ινών. Ως πιθανοί συνδρομητές ορίζονται όλες οι οριζόντιες ιδιοκτησίες της εγκατάστασης, σε ένα ή περισσότερα κτήρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, καταστήματα, αποθήκες κ.λπ.).

Επίσης αναφέρει τι θα περιλαμβάνει η μελέτη και συγκεκριμένα:

α) Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης και των επιμέρους στοιχείων που την αποτελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τα αντίστοιχα πρότυπα που αναφέρονται σε αυτόν,  των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την εγκατεστημένη υποδομή, αλλά και των αναγκαίων μετρήσεων που πρέπει να γίνουν για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της εγκατάστασης, ανάλογα με  την υποστηριζόμενη τεχνολογία, με χρήση κατάλληλων οργάνων μέτρησης.

β) Σχέδιο του εσωτερικού δικτύου (οριζόντια και κάθετη καλωδίωση), στο οποίο θα αναφέρονται  λεπτομερώς όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν την κάθε εγκατάσταση, τη μεθοδολογία εγκατάστασης,  την τοποθεσία της εγκατάστασης, τις διαστάσεις των επί μέρους χώρων εγκατάστασης κ.λπ., καθώς  και αναφορά στα πρότυπα που πληροί.

Η μελέτη θα αφορά το σύνολο της εγκατάστασης, παρά το ότι η κατασκευή του δικτύου μπορεί να γίνει σε φάσεις. Για την ολοκλήρωση του συνόλου της εγκατάστασης είναι απαραίτητο:

 • Να εγκατασταθούν όλοι οι κατανεμητές, τα καλώδια και οι σωληνώσεις του δικτύου κορμού (κάθετο δίκτυο).
 • Να εγκατασταθούν όλες οι σωληνώσεις και κανάλια διανομής του οριζόντιου δικτύου που θα εξυπηρετούν όλους τους δυνητικούς συνδρομητές∙ ακόμη και αυτούς που δεν επιθυμούν να συνδεθούν σε αυτή τη φάση της κατασκευής.
 • Να εγκατασταθούν όλες οι πρίζες οπτικών ινών (fibre optic outlets) προς τους συνδρομητές που το επιθυμούν, και τα καλώδια σύνδεσής τους με τους οικείους κατανεμητές.
 • Να τερματιστούν τα καλώδια στους κατανεμητές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.
 • Να σημανθούν όλα τα μέρη του δικτύου που θα εγκατασταθούν.
 • Να πραγματοποιηθούν μετρήσεις σε όλα τα καλώδια που θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.
 • Να συνταχθεί φάκελος παραδοτέων με το μέρος του δικτύου που έχει κατασκευαστεί  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

Υποδομές

Στην εγκατάσταση θα ορισθεί συγκεκριμένο σημείο όπου θα τοποθετηθεί ο κεντρικός κατανεμητής που θα είναι το σημείο σύνδεσης των τηλεπικοινωνιακών παρόχων πρόσβασης με το εσωτερικό δίκτυο της εγκατάστασης, ενώ είναι πιθανόν να απαιτηθεί και πλήθος δευτερευόντων κατανεμητών για την εξυπηρέτηση άλλων κτιρίων ή ορόφων της εγκατάστασης. Τα σημεία εγκατάστασης των δευτερευόντων κατανεμητών, επίσης θα ορίζονται στην σχετική μελέτη.

Οι διασυνδέσεις μεταξύ των κατανεμητών αποτελούν το δίκτυο κορμού (κάθετο δίκτυο), ενώ οι  διασυνδέσεις μεταξύ κατανεμητών και συνδρομητών το οριζόντιο δίκτυο.

Τηλεπικοινωνιακός χώρος εισαγωγής

Όταν δεν υπάρχει τηλεπικοινωνιακός χώρος εισαγωγής στην εγκατάσταση που να ικανοποιεί τις ανάγκες για το εσωτερικό δίκτυο οπτικών ινών, θα πρέπει να ορίζεται ως τέτοιος, ένα σημείο στο οποίο θα μπορεί να τοποθετηθεί ο κεντρικός κατανεμητής του δικτύου πρόσβασης διανομής που θα υποστηρίζει το δίκτυο FTTH καθώς και οι κατανεμητές τερματισμού κυκλωμάτων των παρόχων.

Φρεάτια

Εφόσον είναι αναγκαίο, θα πρέπει να κατασκευαστεί φρεάτια. Αν στην περιοχή υπάρχει ήδη δίκτυο  οπτικών ινών, το φρεάτιο εισαγωγής θα πρέπει να κατασκευαστεί κοντά στην αναμονή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου.

Σωληνώσεις εισαγωγής

Από το φρεάτιο εισαγωγής (ή τη θέση τερματισμού των σωληνώσεων εισαγωγής) και έως τον τηλεπικοινωνιακό χώρο εισαγωγής θα πρέπει να εγκατασταθούν τουλάχιστον τέσσερις σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 8 mm. Οι σωλήνες αυτοί μπορεί να είναι ομαδοποιημένοι σε ένα πολυσωλήνιο και θα είναι συνεχόμενοι από το φρεάτιο εισαγωγής (ή τη θέση τερματισμού των σωληνώσεων εισαγωγής) έως τον τηλεπικοινωνιακό χώρο εισαγωγής.

Κατανεμητές οπτικών ινών

Σε κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός κατανεμητής κατάλληλων διαστάσεων όπου θα συνδέονται οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι πρόσβασης.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής θα πραγματοποιείται μέτρηση σε όλες τις τερματισμένες ίνες στα μήκη κύματος 1310 nm και 1550 nm.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v