Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Ζημιές έναντι κερδών στο εξάμηνο

Τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της Νίκας για το εξάμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε ζημιές 1,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,6 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2006. Σημειώνεται, ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2007 επιβαρύνθηκαν από φόρους ύψους 1,4 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2004 και 2005.

Νίκας: Ζημιές έναντι κερδών στο εξάμηνο
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Νίκας διαμορφώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007 σε ευρώ 49,7 εκατ. έναντι ευρώ 53,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 6,2%.

Η οργανική ανάπτυξη του Ομίλου, εξαιρουμένης της Πλαταιών Α.Ε., μονάδα παραγωγής φέτας η οποία πουλήθηκε στις 30/4/2006, ανέρχεται σε 0,5%.

Η ανωτέρω ανάπτυξη προήλθε από αύξηση των πωλήσεων στον τομέα κατεργασίας κρέατος και προϊόντων ζύμης κατά 4%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι πωλήσεις στα λοιπά τρόφιμα κατά 12,6%, απόρροια της απόφασης της εταιρείας να απεμπλακεί από την εμπορία προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην στρατηγική ανάπτυξής της και παρουσιάζουν χαμηλή κερδοφορία.

Το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου ανήλθε για το πρώτο εξάμηνο του 2007 σε 27,9% έναντι 28,8% το πρώτο εξάμηνο του 2006.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το περιθώριο μικτής κερδοφορίας σημείωσε σημαντική ανάκαμψη έναντι του δευτέρου εξαμήνου του 2006 κατά το οποίο είχε διαμορφωθεί σε 23,1%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 3,5 εκατ. έναντι ευρώ 6,1 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2006.

Η μείωση αυτή αποδίδεται τόσο στα αυξημένα κατά ευρώ 1,6 εκατ. έξοδα προώθησης προϊόντων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007 έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, όσο και στα μη επαναλαμβανόμενα έκτακτα έσοδα ύψους ευρώ 1 εκατ. που υπήρξαν το πρώτο εξάμηνο του 2006.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 1,9 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 2,6 εκατ. το εξάμηνο του 2006.

Σημειώνεται, ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2007 επιβαρύνθηκαν από φόρους ύψους 1,4 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2004 και 2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v