Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Γυρίζει σελίδα με θετικό γ’ τρίμηνο

Βελτιωμένη είναι η πορεία της εταιρείας Νίκας το τρίτο τρίμηνο του 2007, περίοδο στην οποία διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια της στρατηγικής αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης που τέθηκε σε εφαρμογή τους τελευταίους μήνες.

Νίκας: Γυρίζει σελίδα με θετικό γ’ τρίμηνο
Βελτιωμένη είναι η πορεία της εταιρείας Νίκας το τρίτο τρίμηνο του 2007, περίοδο στην οποία διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια της στρατηγικής αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης που τέθηκε σε εφαρμογή τους τελευταίους μήνες.

Συγκεκριμένα η οργανική ανάπτυξη του ομίλου στα στρατηγικά προϊόντα ανήλθε σε 3,5%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι πωλήσεις στα λοιπά τρόφιμα κατά 5%, απόρροια της απόφασης της εταιρείας να απεμπλακεί από την εμπορία προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην στρατηγική ανάπτυξής της και παρουσιάζουν χαμηλή κερδοφορία.

Το περιθώριο μικτού κέρδους σε επίπεδο ομίλου για το τρίτο τρίμηνο 2007 αυξήθηκε και ανήλθε σε 27,4% έναντι 26,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Η βελτίωση αυτή είναι αποτέλεσμα της εστίασης σε κερδοφόρες δραστηριότητες καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας στον τομέα παραγωγής και εμπορίας.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζονται σημαντικά αυξημένα κατά 15,3% το τρίτο τρίμηνο του 2007 και ανήλθαν σε € 3,6 εκατ. έναντι € 3,1 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο του 2006.

Η βελτίωση αυτή αποδίδεται αφενός στη μείωση κατά 4,4% του λειτουργικού κόστους και αφετέρου στην ενίσχυση της οργανικής ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων των συνδεδεμένων εταιρειών στο τρίτο τρίμηνο του 2007. Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξηθήκαν κατά 54,5% και ανήλθαν στο τρίτο τρίμηνο του 2007 σε € 1.180 χιλ. έναντι € 762 χιλ. το 2006.

Στο σύνολο του εννιαμήνου του 2007, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 76,4 εκατ. έναντι € 80,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 5,5% ενώ η οργανική μεταβολή της δραστηριότητας του Ομίλου, εξαιρουμένης της Πλαταιών Α.Ε., μονάδα παραγωγής φέτας η οποία πουλήθηκε στις 30/4/2006, ανέρχεται σε μείωση της τάξης του 0,5%.

Αντίστοιχα σε επίπεδο εννιαμήνου του 2007, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 7,0 εκατ. ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 736 χιλ. σημαντικά μειωμένες από ζημίες € 1.916 χιλ. το εξάμηνο του 2007, γεγονός που αποδίδεται στην θετική πορεία του τρίτου τριμήνου.

Σημειωτέον ότι τα αποτελέσματα του εννιαμήνου του 2007 επιβαρύνθηκαν από φόρους ύψους € 1,4 εκατ. που προέκυψαν από την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2004 και 2005.

Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ έχοντας θέσει σε εφαρμογή ένα συνολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ομίλου, επικεντρώνει τις προσπάθειες στην ανάπτυξη των στρατηγικών της προϊόντων αλλά και την εξορθολογικοποίηση του λειτουργικού κόστους. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα αποτυπώνονται στο τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης και αναμένεται ιδιαίτερα θετική πορεία στο τέταρτο τρίμηνο της χρήσης τόσο με την ανάπτυξη της δραστηριότητας όσο και με την βελτίωση των μεγεθών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v