Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος

Η ΓΣ που πραγματοποιήθηκε χθες εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά τα μέλη της Επιτροπής ελέγχου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας η 93η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Κυλινδρόμυνοι Σαραντόπουλος.

Παρέστησαν πέντε Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 1.609.750 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών και ψήφων, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 38,4974% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση:

Για το 1ο Θέμα, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2017, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

Για το 2ο Θέμα με ειδική ψηφοφορία απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Για το 3ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017 και προενέκρινε τις νέες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018.

Για το 4ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2018 τον Θεόδωρο Παπανικολάου του Αποστόλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14321 και αναπληρωτή Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Νομικό Σκότη του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16861, της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Για το 5ο Θέμα εξέλεξε νέο 6μελές Δ.Σ. αποτελούμενο από τα εξής μέλη: Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο του Θεοδώρου, Αναστασία Σαραντοπούλου του Θεοδώρου, Θεόδωρο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου, Χρήστο Σιψή του Θωμά, Λουκά Μουσμούτη του Σταύρου και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου. Όρισε τους Λουκά Μουσμούτη του Σταύρου και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου ως Ανεξάρτητα Μέλη. Η θητεία του νέου Δ.Σ. λήγει την 30.06.2022. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί.

Για το 6ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, τους : α) Χρήστο Σιψή του Θωμά, β) Λουκά Μουσμούτη του Σταύρου και γ) Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου, οι οποίοι και πληρούν τις τασσόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις.

Για το 7ο Θέμα παρέσχε ομόφωνα και παμψηφεί την ειδική έγκριση του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Για το 8ο Θέμα χορήγησε ομόφωνα και παμψηφεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Για το 9ο Θέμα δεν υπήρξαν ανακοινώσεις και δεν ελήφθησαν αποφάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v