Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euromedica: Αποσύρθηκαν τα θέματα της ΓΣ

Στην μετ' αναβολή συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Euromedica της 07.06.2019, που έλαβε χώρα την 27.06.2019, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 25 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 18.370.976 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 84,19% του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 18.370.976 επί συνόλου 18.370.976, κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφάσισε την απόσυρση του εν λόγω θέματος.

Θέμα 2ο: Έγκριση αντικατάστασης μελών Επιτροπής Ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 18.370.976 επί συνόλου 18.370.976, κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφάσισε την απόσυρση του εν λόγω θέματος.

Θέμα 3ο: Συζήτηση πεπραγμένων περιόδου 2013 έως 2019 και πρόσφατων εξελίξεων

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 18.370.976 επί συνόλου 18.370.976, κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφάσισε την απόσυρση του εν λόγω θέματος, λόγω ανάγκης προσκόμισης περαιτέρω στοιχείων, και κατ’ ελάχιστον τα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση 2018 και α’ εξαμήνου 2019. Στα πλαίσια της συζήτησης του εν λόγω θέματος και επί αιτήματος πληροφόρησης μετόχων της εταιρείας υποβλήθηκαν εν “σχεδίω” μόνον οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2017.

Θέμα 4ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού € 60.000.0000 με την έκδοση έως 50.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,80 εκάστη και τιμή διάθεσης € 1,20. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Η Γενική Συνέλευση, ήτοι με ψήφους 18.370.976 επί συνόλου 18.370.976, κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφάσισε ομόφωνα την απόσυρση του εν λόγω θέματος κατόπιν πρότασης των παρισταμένων Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέα Μπούμη και Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Γιάννη-Νίκου Νικήτα προκειμένου να διορθωθεί η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη διάθεση του κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με ψήφους 18.370.976 επί συνόλου 18.370.976, κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφάσισε την απόσυρση του εν λόγω θέματος διότι σε συνέχεια της απόσυρσης του θέματος 4 ανωτέρω, εξέλειπε η ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Ουδέν έτερο θέμα ή άλλο ανακοίνωση ετέθη υπόψη της Γενικής Συνέλευσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v