Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 30/8 η Γενική Συνέλευση της Προοδευτικής

Σε ̟περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόµο απαρτίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την ̟παρούσα ̟πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20η Σεπτεμβρίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.µ., στον ίδιο χώρο.

Στις 30/8 η Γενική Συνέλευση της Προοδευτικής

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Προοδευτική την Παρασκευή 30η Αυγούστου 2019 και ώρα 09.00, στα γραφεία της εταιρείας, ε̟πί της Σ̟πύρου Τρικού̟πη 60, 114 73. 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή ̟προς έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων  (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2018 ( 1.1.2018 έως  31.12.2018) και των εξ αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς µετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε το άρθρο 43α ̟παραγρ. 3 ̟περι̟ τ. δ του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018.

3. Χορήγηση εξουσιοδότησης ̟προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για εκχώρηση διεκδικούμενων απαιτήσεων ̟προς Πιστωτές της Εταιρείας.

4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών, ποσού 20.000 Ευρώ  συγκεκριμένα την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, εδρέουσα Στη Λεωφ. Κηφισίας 22 – 151 για την κλειοµένη χρήση 2018.

5. Έγκριση αμοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ποσού 30.000.- Ευρώ για την κλειοµένη χρήση 2018.

6. ‘Έγκριση αμοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ποσού 30.000 Ευρώ για την χρήση 2019.

7. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - ̟προτάσεις και λήψη αποφάσεων ε̟π’ αυτών .

8. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.

Σε ̟περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόµο απαρτίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την ̟παρούσα ̟πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20η Σεπτεμβρίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.µ., στον ίδιο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v