Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αεροπορία Αιγαίου: Διευκρινίσεις για τη διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων

Η Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων για την περίοδο 12/3/2019-30/6/2019 και 12/3/2019-31/12/2019 παρατίθεται εκ παραδρομής ως μέρος των ενδιάμεσων εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αντίστοιχα και όχι διακριτά σε ξεχωριστή ενότητα, αναφέρει η εταιρεία.

Αεροπορία Αιγαίου: Διευκρινίσεις για τη διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων

Η εταιρεία Αεροπορία Αιγαίου σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία σύμφωνα με την από 22/2/2019 απόφαση του ΔΣ προέβη σε έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 200 εκ. ευρώ, επταετούς διάρκειας.

Η Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων για την περίοδο 12/3/2019-30/6/2019 και 12/3/2019-31/12/2019 παρατίθεται εκ παραδρομής ως μέρος των ενδιάμεσων εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αντίστοιχα (ήτοι στις σημειώσεις 5.31 και 3.38, αντίστοιχα) και όχι διακριτά σε ξεχωριστή ενότητα.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 31/12/2019 τα εναπομείναντα κεφάλαια προς διάθεση ύψους €168.578,54 χιλ. ήταν τοποθετημένα είτε σε προθεσμιακές καταθέσεις (κατά 59%), είτε σε καταθέσεις όψεως κατά (41%).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v