Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εταιρική εγγύηση από Δάιος στη θυγατρική της Hellas Holiday Hotels

Τα ομολογιακά δάνεια που θα εκδώσει η Hellas Holiday Hotels, που συνολικά θα είναι έως 10 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης λόγω των αυξημένων αναγκών ρευστότητας, συνέπεια της πανδημίας.

Εταιρική εγγύηση από Δάιος στη θυγατρική της Hellas Holiday Hotels

Κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της Δάϊος, οι μέτοχοι αποφάσισαν  με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,13% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.320.505 μετοχές, και 12.320.505 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση εταιρικής εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της κατά 100% θυγατρικής Hellas Holiday Hotels προς

(α) τον ομολογιούχο δανειστή, διαχειριστή πληρωμών και εκπρόσωπο των ομολογιούχων Alpha Bank προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης από το ομολογιακό δάνειο που θα εκδώσει η Hellas Holiday Hotels μέχρι του ποσού των 6 εκατ. ευρώ  ή οιουδήποτε άλλου τυχόν χαμηλότερου ποσού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας, πλέον πάσης φύσεως τόκων και εξόδων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου αυτού και

(β) προς τον ομολογιούχο δανειστή, πληρεξούσιο καταβολών και εκπρόσωπο των ομολογιούχων Eurobank προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης από το ομολογιακό δάνειο που θα εκδώσει η Hellas Holiday Hotels μέχρι του ποσού των 4 εκατ. ευρώ ή οιουδήποτε άλλου τυχόν χαμηλότερου ποσού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας, πλέον πάσης φύσεως τόκων και εξόδων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου αυτού, μετά της απόφασης για την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα ανωτέρω δάνεια θα εκδοθούν για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης λόγω των αυξημένων αναγκών ρευστότητας αυτής, συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID 19, με την εγγύηση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για λογαριασμό του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v