Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intracom: Παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής Intrakat

Παροχή εγγύησης προκειμένου μέσω της Ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ INTRAKAT–VITTADELLO–SALES» να συμμετάσχει σε διαγωνισμό του Οργανισμoύ Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Intracom: Παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής Intrakat

Η INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ΄εφαρμογή των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, αποφάσισε στην από 02.11.2020 συνεδρίασή του την παροχή από την Εταιρεία εγγύησης υπέρ της θυγατρικής  «INTRAKAT», στο πλαίσιο συμμετοχής αυτής ως Μέλος – Leader της Ένωσης εταιρειών «ΕΝΩΣΗ INTRAKAT–VITTADELLO–SALES», προκειμένου η προαναφερθείσα ένωση εταιρειών να συμμετάσχει στο διαγωνισμό του Οργανισμoύ Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), σύμφωνα με την από Δεκέμβριο 2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «6ος Προβλήτας, επέκταση λιμενικής υποδομής».

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής αδείας για την παροχή εγγύησης υπέρ της INTRAKAT ελήφθη με βάση την από 5.10.2020 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή κ. Δημήτρη Δουβρή (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ. 33921) της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton» (διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα https://www.intracom.com/el/ir/announcements), η οποία (Εκθεση) έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σύμφωνα με την οποία η παροχή της εν λόγω εταιρικής εγγύησης κρίνεται δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους αυτής που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, εφόσον το εύρος του ποσοστού προμήθειας που θα πρέπει να χρεώνει η Εγγυήτρια τη συνδεδεμένη εταιρεία επί του εκάστοτε ανοικτού υπολοίπου της παρασχεθείσας εγγύησης και για όσο χρόνο αυτή θα βρίσκεται σε ισχύ, κυμαίνεται μεταξύ 0,1% και 0,5% σε ετησιοποιημένη βάση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v