Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι πενταετής, αρχόμενη την 08.06.2021 και λήγουσα την 08.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Πλαίσιο: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου

Η  «ΠΛΑΙΣΙΟ», γνωστοποιεί, τα ακόλουθα :

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της σχετικής, μεταξύ άλλων, αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Ιουνίου 2021 περί εκλογής νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, προέβη κατά τη συνεδρίαση αυτού της 9ης Ιουνίου 2021 στον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγησαν ως Μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου τα ακόλουθα πρόσωπα, αφού προηγουμένως ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε η εις το ακέραιο πλήρωση εκ μέρους αυτών των τασσομένων εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου προϋποθέσεων, ήτοι:

1. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι πενταετής, αρχόμενη την 08.06.2021 και λήγουσα την 08.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση όμως δε μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Β. Τα ως άνω Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθαν την 9η Ιουνίου 2021 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, εξελέγη κατόπιν ψηφοφορίας ως Πρόεδρος αυτής ο κ. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα.

Συνακόλουθα η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v