Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 15/9 η καταβολή μερίσματος της Αφοι Κορδέλλου

Από την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut off Date), οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος

Στις 15/9 η καταβολή μερίσματος της Αφοι Κορδέλλου

Η εταιρία «Αφοι Χ. Κορδέλλου ΑΕΒΕ» σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19ης Ιουλίου 2021 και σε εφαρμογή των οριζομένων στις παρ. 4.1.3.4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει τα παρακάτω :

-Το μέρισμα για την χρήση 2020 ανέρχεται σε Ευρώ 0,0035 ανά μετοχή. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4646/2019, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% (0,000175 ευρώ ανά μετοχή), και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,003325.

-Από την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut off Date), οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος .

-Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα΄Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 (Ημέρα Προσδιορισμού Δικαιούχων –Record Date)

-Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τέταρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 από την πληρώτρια τράπεζα «ALPHA BANK ΑΕ» ως ακολούθως.

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετών από την λήξη του τρέχοντος έτους ήτοι μέχρι την 31.12.2026 , παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας , στο τηλέφωνο 210-5500902

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v