Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση 8% στις πωλήσεις της Elton το 1ο εξάμηνο

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ήταν αυξημένα κατά 53,1%, ενώ η ρευστότητα του ομίλου παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Αύξηση 8% στις πωλήσεις της Elton το 1ο εξάμηνο

Aξιοσημείωτες επιδόσεις και αντανακλαστικά απέναντι στις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας δείχνουν τα οικονομικά στοιχεία του ομίλου Elton κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, καθώς πέτυχε αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 8,11%, αύξηση του ενοποιημένου μικτού αποτελέσματος επί των πωλήσεων στο 17,65 % έναντι 16,24 % της αντίστοιχης περιόδου το 2020, με τα ενοποιημένα EBITDA να ανεβαίνουν στο 8,05% έναντι 7,11 % αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Elton, o ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 70,74 εκατ. ευρώ από 65,43 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,11%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 45,11 εκατ. ευρώ από 41,41 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 8,95%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 12,49 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι 10,62 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,56%,ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 7,70 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι 6,41 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,10%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου βρίσκεται στο 17,65% (έναντι 16,24% του πρώτου εξαμήνου του 2020) και της Εταιρείας στο 17,07% (έναντι 15,49% του πρώτου εξαμήνου του 2020).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 5,69 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 22,43% έναντι των 4,65 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2020. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και βρίσκονται στο 8,05% από 7,11% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Αύξηση κατά 25,01% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρείας που διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 3,79 εκατ. ευρώ έναντι 3,03 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και βρίσκονται στο 8,40% από 7,32% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου ΕΛΤΟΝ ανήλθαν σε 4,96 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 31,73% έναντι των 3,77 εκατ. ευρώ του πρώτου εξάμηνου 2020. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 7,02% από 5,76% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της μητρικής ανήλθαν σε 3,39 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 31,61% από τα 2,57 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 7,51% από 6,22% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 4,64 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 50,56% έναντι των 3,08 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν σημειώσει αύξηση και είναι 6,56% από 4,71% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 3,23 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 41,00% έναντι των 2,29 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 7,16% από 5,54% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 3,66 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 53,11% έναντι των 2,39 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 5,18% από 3,66% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν αύξηση 44,46% και διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 2,51 εκατ. ευρώ έναντι 1,74 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 5,56% από 4,19% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η γενική ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, 244% για τον Όμιλο και 268% για την Εταιρεία.

Μεταβολές βασικών μεγεθών Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Α’ εξαμήνου 2021

Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου και της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2021 ανήλθε σε 100,33 εκατ. ευρώ και 80,98 εκατ. ευρώ αντίστοιχα έναντι 93,36 εκατ. ευρώ και 78,19 εκατ. ευρώ αντίστοιχα της 31/12/2020 παρουσιάζοντας αύξηση 7,47% και 3,56% αντίστοιχα.

Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως ακολούθως:

-Αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες του Ομίλου και της Εταιρείας κατά 9,19 εκατ. ευρώ και 5,57 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ήτοι αύξηση ποσοστού 22,11% και 17,80% αντίστοιχα σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2020, ενώ συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων.

-Αύξηση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές του Ομίλου και της Εταιρείας κατά 6,49 εκατ. ευρώ και 3,18 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ήτοι ποσοστό 50,33% και 33,40 % αντίστοιχα σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2020, ενώ συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο έχει διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας εμπορικών υποχρεώσεων.

-Μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου κατά 3,25 εκατ. ευρώ και των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά 3,13 εκατ. ευρώ ήτοι ποσοστό μείωσης 16,04% και 23,10% αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v