Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σπύρου: Η «επόμενη μέρα» μετά την κάλυψη του ομολογιακού

Το μετατρέψιμο ομολογιακό της εισηγμένης καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση από το Bluemoon Capital Fund SP της Glafka Capital. Οι όροι της έκδοσης και γιατί δεν αναμένεται σύντομα η μετατροπή των τίτλων. Τι δηλώνει ο Π. Μυλωνάς της Glafka Capital.

Σπύρου: Η «επόμενη μέρα» μετά την κάλυψη του ομολογιακού

Η κάλυψη του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 1,5 εκατ. ευρώ από το Bluemoon Capital Fund δίνει τη δυνατότητα στον Αγροτικό Οίκο Σπύρου όχι μόνο να μειώσει δραστικά το ύψος των τραπεζικών του υποχρεώσεων, αλλά παράλληλα να προχωρήσει χωρίς το βραχνά της ελλιπούς ρευστότητας σε μια ευρύτερη αναδιάρθρωση των εργασιών του μέσα από μια διαφοροποιημένη στρατηγική.

Ειδικότερα, το προαναφερόμενο Fund (στο οποίο συμμετέχουν κυρίως θεσμικοί επενδυτές του εξωτερικού) αποφάσισε να διαθέσει 1,5 εκατ. ευρώ προκειμένου να καλύψει ΜΟΔ, ετήσιου επιτοκίου 1,5% με δικαίωμα μετατροπής καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου και με την τιμή εξάσκησης να γίνεται τόσο περισσότερο ελκυστική για το Fund, όσο αργότερα αυτή γίνει.

Για παράδειγμα, αν το Bluemoon Capital Fund μετατρέψει τις ομολογίες σε μετοχές μέσα στο 2021 τότε θα αποκτήσει 11.497.500 νέες μετοχές του Αγροτικού Οίκου Σπύρου (το 28,8% της εταιρείας), αν το πράξει έως το τέλος του 2022 12.025.500 νέες μετοχές (το 29,7% της εταιρείας), ενώ σε περίπτωση που αυτό γίνει στη λήξη του ομολόγου, θα αποκτήσει 12.025.500 μετοχές, ή αλλιώς το 33,1% της εισηγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει πρόθεση για μετατροπή των ομολογιών σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς πρώτος στόχος είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της εταιρείας και η ανάκαμψη των επιδόσεών της. Άλλωστε, η καθυστέρηση μετατροπής των ομολογιών μειώνει το επενδυτικό ρίσκο του Fund.

Η «επόμενη μέρα»

Μια ενδεχόμενη μελλοντική μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν θα ανατρέψει ριζικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εισηγμένης, καθώς ο κ. Γεώργιος Σπύρου (σήμερα κατέχει το 66,64%) στη χειρότερη των περιπτώσεων θα συνεχίσει να ελέγχει το 43,4% παραμένοντας ο μεγαλύτερος μέτοχος (στο 33,11% το Bluemoon Capital Fund). Δεν θα τεθεί επίσης θέμα δημόσιας πρότασης, καθώς το Fund δεν θα αποκτήσει πάνω από το 33,33% της εισηγμένης.

Το προαναφερόμενο Fund πέρα από την καταβολή του 1,5 εκατ. ευρώ, συνέβαλε ποικιλοτρόπως και στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού του Αγροτικού Οίκου Σπύρου, γεγονός που σημαίνει πέρα από επιμηκύνσεις λήξεων, και σημαντικά κουρέματα υποχρεώσεων, σε περίπτωση που φυσικά ικανοποιηθούν κάποιοι όροι σε βάθος χρόνου.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο δίνει βαθιές ανάσες στην εισηγμένη, η οποία χωρίς την ασφυκτική πίεση της ρευστότητας που αντιμετώπιζε μέχρι σήμερα (ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης) και με χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, θα έχει τη χρονική άνεση να αναδιαρθρώσει τις εργασίες της (πχ θυγατρική στην Τουρκία) μέσα από μια νέα στρατηγική. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο ρόλος του Bluemoon Capital Fund θα είναι επιβοηθητικός.

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας σε ένα ευρύτερο περιβάλλον που εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην καινοτομία και στο χαμηλότερο αποτύπωμα αποκτά κομβικό χαρακτήρα, με την εταιρεία να καλείται να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που θα προκύψουν.

Κατά το πρώτο μισό του 2021, ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου αύξησε τις πωλήσεις του, επιτυγχάνοντας θετικό αποτέλεσμα τόσο σε προ φόρων και τόκων επίπεδο (EBIT στο +1,4 εκατ. ευρώ), όσο και σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος (+238 χιλ. ευρώ) παρά το γεγονός ότι επιβαρύνθηκε με χρεωστικούς τόκους ύψους 1,3 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν διαμορφωθεί στις 30/6/2021 μόλις στο +1,55 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της εταιρίας

Η «Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ.» σε συνέχεια της ανακοίνωσής της σχετικά με το προς έκδοση μετατρέψιμο μη διαπραγματεύσιμο στο Χ.Α. ομολογιακό δάνειο, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08/10/2021, καλύφθηκε στο συνολικό ποσό των 1.500.000 ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση από το Bluemoon Capital Fund SP, διαχειριστής του οποίου είναι η Glafka Capital. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 1500 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 1000 έκαστη.

Η «Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ.» επίσης ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η επαναδιαπραγμάτευση του συνόλου των οφειλών της έναντι των πιστωτριών Τραπεζών, Attica Βank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. , Aplha Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία και της Τράπεζας Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτές μεταβιβάστηκαν στον εκάστοτε ειδικό διάδοχο και πλέον βρίσκονται στη διαχείριση της εκάστοτε διαχειρίστριας εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία προχώρησε σε επαναδιαπραγμάτευση του δανεισμού της και ρύθμιση των οφειλών της με την υπογραφή των σχετικών συμβατικών κειμένων αναγνώρισης και ρύθμισης οφειλής με αποτέλεσμα την διευθέτηση αυτών μέσα από το προβλεπόμενο σε κάθε σύμβαση πλάνο αποπληρωμής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε». ανακοινώνει ότι εκδίδεται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού ευρώ 1.500.000 που αντιστοιχεί σε 1500 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 1.000 έκαστη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όπως ισχύουν, οι όροι του δανείου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με την από την από 25.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ως ημερομηνία έκδοσης ορίστηκε η 05.11.2021.

Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εκδότριας.

Οι βασικοί όροι του δανείου έχουν ως ακολούθως:

Τύπος Ομολογιών: μετατρέψιμες σε τίτλους, και μη διαπραγματεύσιμες.

Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 1500.

Ονομαστική Αξία Ομολογιών: ευρώ 1000.

Τιμή Εκδόσεως: Στην Ονομαστική Αξία εκάστης Ομολογίας.

Διάρκεια: Μέχρι την 31.12.2027.

Επιτόκιο: 1,5% ετησίως

Λόγος Μετατροπής: Ο λόγος μετατροπής ορίστηκε να αυξάνεται σταδιακά όσο πλησιάζει η ημερομηνία λήξης. Ειδικότερα, ορίστηκε ότι:

-μέχρι την 31.12.2021 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 7.653 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2022 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 8.017 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2023 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 8.396 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2024 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 8.766 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2025 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 9.218 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2026 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 9.656 μετοχές

-μέχρι την 31.12.2027 μία ομολογία θα αντιστοιχεί σε 10.088 μετοχές.

Επισημαίνεται στο Επενδυτικό Κοινό ότι το σύνολο των 1500 ομολογιών του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είναι μη διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ και η άσκηση του δικαιώματος μετατροπής από τον αρχικό ή τους μεταγενέστερους ομολογιούχους δανειστές κατά το λόγο μετατροπής του ως άνω ομολογιακού δανείου ορίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου.

Η ανακοίνωση της Glafka Capital

Η Glafka Capital ανακοινώνει ότι το επενδυτικό κεφάλαιο Bluemoon Capital ολοκλήρωσε την πρώτη του επένδυση στην Ελλάδα με την πλήρη κάλυψη της έκδοσης του μετατρέψιμου ομολόγου €1,5εκ της Ελληνικής εταιρίας “Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Πέτρος Μυλωνάς συνιδρυτής της Glafka Capital είπε: “Αισθανόμαστε ενθουσιασμένοι για την επένδυση μας σε μια εταιρία με 75 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό για την αρχή μιας νέας εποχής στην πορεία της. Με μία καλά σχεδιασμένη στρατηγική και πρωτοποριακά προϊόντα, αισθανόμαστε βέβαιοι ότι η εταιρία θα βελτιώσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στον αγροτικό κλάδο, που γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικός σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω των μεγάλων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Δεσμευόμαστε για την περαιτέρω στήριξη της Ελληνικής οικονομίας και των εταιριών και εγχειρημάτων που θα έχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους την επόμενη δεκαετία. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα σημαντικότατο περιθώριο ανάπτυξης και υπεραξιών για επενδύσεις στην Ελλάδα που δεν έχει εκτιμηθεί σωστά, αλλά βλέπουμε πλέον να υπάρχει ένα σταθερά αυξανόμενο ενδιαφέρον από θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v