Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν δεν θα υπερβεί τις 6.034.800 ήτοι το 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς €0,49 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €5,00 ανά μετοχή.

ΕΧΑΕ: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (ATHEX ή Εταιρεία) σε συνέχεια της από 31.05.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και της σχετικής από 29.11.2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώνει την πρόθεσή της για έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω εξουσιοδοτημένων μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν δεν θα υπερβεί τις 6.034.800 (ήτοι το 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου), με κατώτατη τιμή αγοράς EUR0,49 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς EUR5,00 ανά μετοχή, ενώ το πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ' ανώτατο δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 1.12.2022.

Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση των μετοχών που θα αγοραστούν κατά τη διάρκειά του ή/και η διανομή των μετοχών που θα αγοραστούν στα στελέχη και το λοιπό προσωπικό του Ομίλου.

Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες για την Εταιρεία και η διαθέσιμη ρευστότητα της εταιρείας, όπως και οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, θα το επιτρέπουν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v