Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Premia Properties: Διπλάσια έσοδα και κέρδη 1,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο

Τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €3,2 εκατ., διπλασιασμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021. Στα 2,9 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη. Πιο ισχυρή από ποτέ η Premia, δηλώνει ο CEO Κ. Μαρκάζος. Οι προοπτικές.

Premia Properties: Διπλάσια έσοδα και κέρδη 1,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο

Η PREMIA Properties ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαρτίου 2022.

Προσθήκη δύο (2) εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων (φοιτητικών εστιών) εντός του πρώτου τριμήνου 2022 στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 202,3 εκατ.

- Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει συνολικά είκοσι εννέα (29) ακίνητα:

• Δεκαεννέα (19) επενδυτικά ακίνητα (15 ακίνητα εισοδήματος και 4 ακίνητα προς μελλοντική αξιοποίηση) συνολικής αξίας €153,0 εκατ. έναντι δεκαεπτά (17) επενδυτικών ακινήτων συνολικής αξίας €146,8 εκατ. την 31.12.2021.

• Δέκα (10) σχολεία υπό διαχείριση μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ, με τη συνολική αξία του σχετικού δικαιώματος να ανέρχεται σε €38,7 εκατ. έναντι €39,2 εκατ. την 31.12.2021.

- Η Εταιρεία έχει επίσης υπογράψει εντός του 2021 προσύμφωνα για την απόκτηση δύο (2) ακόμη επενδυτικών ακινήτων, έχοντας καταβάλει προκαταβολές ύψους € 10,6 εκατ.

Σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 86,7 εκατ. σε συνέχεια της έκδοσης του ΚΟΔ και υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε €128,0 εκατ. και τον καθαρό δανεισμό σε € 75,6 εκατ.

- Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια του ΚΟΔ κατευθύνθηκαν εν μέρει (€ 39,4 εκατ.) σε αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ενώ τα υπόλοιπα προορίζονται για επενδύσεις καθώς και κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

- Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €162,3 εκατ. την 31.3.2022, έναντι €103,0 εκατ. την 31.12.2021. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 75,6 εκατ. έναντι €73,7 εκατ. την 31.12.2021 με τον καθαρό συντελεστή μόχλευσης (Net LTV)* να παραμένει σταθερός και να διαμορφώνεται σε 37,4% έναντι 37,1%.

Αύξηση εσόδων, λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας προ φόρων σε ενοποιημένη βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021.

- Τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €3,2 εκατ., διπλασιασμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021.

- Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € 2,9 εκατ. ενώ τα Προσαρμοσμένα EBITDA (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 1,6 εκατ., έναντι € 0,6 εκατ. και € 0,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1,8 εκατ., έναντι € 0,2 εκατ.

Προοπτικές για το 2022

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και τη διάρκεια της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία μεταβάλλονται διαρκώς, καθιστώντας οποιεσδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομία, την αγορά ακινήτων και κατ’ επέκταση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, ιδιαιτέρως δύσκολες.

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα που διαμορφώνονται. Παρά τη σημαντική αβεβαιότητα λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, η Premia Properties εκτιμά ότι είναι σε θέση να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον καθώς διαθέτει χαρακτηριστικά που θα της επιτρέψουν να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις:

- Μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) 7,7%,

- Μακροχρόνια συμβόλαια με μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων (WALT) 6,5 έτη και με περίπου 92% των σχετικών μισθωμάτων να υπόκειται σε αναπροσαρμογή τουλάχιστον βάσει του πληθωρισμού. Επιπλέον, η σύμβαση ΣΔΙΤ για τα δέκα (10) σχολεία έχει διάρκεια έως το 2041 με μέρος των εσόδων να ακολουθεί επίσης πληθωριστική αναπροσαρμογή,

- Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση, με καθαρό συντελεστή μόχλευσης (Net LTV) 37,4%, μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων 7,1 έτη και μέσο κόστος δανεισμού 2,8% και ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων ως αποτέλεσμα του ΚΟΔ (περ. 60% του υφιστάμενου δανεισμού με σταθερό επιτόκιο 2,8% για την επόμενη 5ετία),

- Ισχυρή μετοχική σύνθεση και σημαντικά διαθέσιμα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος, και

- Μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ που θα επιτρέψει στον Όμιλο να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας τα σχετικά φορολογικά πλεονεκτήματα.

Μαρκάζος: Πιο ισχυρή από ποτέ η Premia

Ο κ. Κώστας Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της PREMIA PROPERTIES, με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του Α' τριμήνου 2022 δήλωσε τα εξής:

«Σήμερα η PREMIA Properties είναι πιο σταθερή και ισχυρή από ποτέ. Μετά από μια σειρά από ενέργειες και την απαραίτητη προετοιμασία κατά τα τελευταία δύο χρόνια, διαθέτει πλέον όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις των καιρών.

▪ Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του τριμήνου ανέρχονται σε €86,7 εκατομμύρια και η Καθαρή Θέση του Ομίλου διαμορφώνεται σε €128 εκατ., με καθαρό δανεισμό ύψους €75,6 εκατομμύρια.

▪ Η εταιρεία έχει οικοδομήσει μια ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση με χαμηλό καθαρό συντελεστή μόχλευσης (Net LTV) 37,4%, ενώ η μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων ανέρχεται σε 7,1 έτη.

▪ Το μέσο κόστος δανεισμού έχει μειωθεί σε 2,8%. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού της εταιρείας είναι ανθεκτικό έναντι μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων καθώς πάνω από 60% του υφιστάμενου δανεισμού έχει σταθερό επιτόκιο για την επόμενη πενταετία. Παράλληλα, η εταιρεία για την προστασία της, χρησιμοποιεί και εργαλεία αντιστάθμισης επιτοκίου.

▪ Τα έσοδα από μισθώματα δεν έχουν επηρεαστεί από τις αναταράξεις της αγοράς. Οι μισθωτές των ακινήτων μας είναι υγιείς, με αποτέλεσμα οι ταμειακές ροές της να είναι αδιάλειπτες. Η μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) ανέρχεται σε 7,7%. Τα έσοδα βασίζονται σε μακροχρόνια συμβόλαια με μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων (WALT) 6,5 έτη. Σχεδόν όλες οι μισθωτικές συμβάσεις έχουν ρήτρα
αναπροσαρμογής των ενοικίων τουλάχιστον βάσει του πληθωρισμού.

Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες η Premia Properties δεσμεύεται να συνεχίσει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου καθώς ήδη διαθέτει σημαντικά κεφάλαια, που διασφαλίζουν τη χρηματοδότησή του.

▪ Συνεχίζουμε τη αναβάθμιση των ακινήτων μας ώστε να προστατευτεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων και να ανταποκριθούμε στους στόχους μας, όπως η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος κατά 40% μέχρι το 2030.

▪ Η πρόσφατη μετατροπή της PREMIA Properties σε ΑΕΕΑΠ θα της επιτρέψει να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας και τα σχετικά φορολογικά πλεονεκτήματα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μετόχους της PREMIA PROPERTIES που μας ενίσχυσαν σε τρεις διαδοχικές Αυξήσεις Κεφαλαίου, τους 5.100 ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που εμπιστεύτηκαν τις προοπτικές της εταιρείας και συμμετείχαν στην ομολογιακή έκδοση του Ιανουαρίου και τα τραπεζικά ιδρύματα για την
στήριξη που μας παρέχουν.

Ευχαριστούμε τους εργαζομένους μας, οι οποίοι αποτελούν και το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο και εγγύηση για την επιτυχία των επιχειρηματικών πλάνων της PREMIA PROPERTIES.

Στόχος παραμένει να δημιουργήσουμε μια εταιρεία ευρωπαϊκών προδιαγραφών, άξια της εμπιστοσύνης των επενδυτών από την Ελλάδα και από το εξωτερικό».  

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v