Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιατρικό Αθηνών: Επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ στους μετόχους

Η σημερινή γενική συνέλευση ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 6,07 εκατ. ευρώ και ισόποση μείωσή του με επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους.

Ιατρικό Αθηνών: Επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ στους μετόχους

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία έλαβε χώρα στις 17 Ιουνίου 2022 αποφάσισε:

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ

β) την ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου της της μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή

γ) την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

δ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v