Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Μοιράζει μετοχές της SunriseMezz

Δωρεάν απόδοση στους μετόχους 178.623.889 μετοχών της κυπριακής εταιρείας SunriseMezz σε αναλογία 1 μετοχή για κάθε 7 μετοχές Πειραιώς. Εσοδα από κουπόνια 9% θα έχει η εταιρεία. Συμψηφίζει ζημιές παρελθουσών χρήσεων με ποσό από το υπέρ το άρτιο.

Πειραιώς: Μοιράζει μετοχές της SunriseMezz

Τη δωρεάν απόδοση στους μετόχους της των μετοχών της κυπριακής εταιρείας SunriseMezz Ltd στην οποία έχει εισφέρει ομολογίες ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης τα τιτλοποίησεων Sunrise I και Sunrise II καλείται να αποφασίσει η τακτική γενική συνέλευση της Πειραιώς Financial Holdings, ενώ ταυτόχρονα προχωρά στο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων με ποσό από το υπέρ το άρτιο.

Ειδικότερα στα θέματα της τακτικής γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται η μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά ποσό 0,02 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών.

Η μείωση θα επέλθει λόγω της δωρεάν απόδοσης στους μετόχους της Πειραιώς Financial Holdings, μετοχών της θυγατρικής κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «SUNRISEMEZZ LTD», στην οποία η εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών του ομίλου Πειραιώς έχει εισφέρει το 44% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης των δύο τιτλοποιήσεων.

Ως αντάλλαγμα για την εισφορά η Πειραιώς Financial Holdings έλαβε μετοχές της SunriseMezz Ltd τις οποίες (σ.σ. 178.623.889 μετοχές) θα αποδώσει δωρεάν στους μετόχους της σε αναλογία 1 μετοχή της SunriseMezz για κάθε 7 μετοχές Πειραιώς. Εν συνεχεία οι μετοχές της SunriseMezz θα εισαχθούν στην ΕΝΑ του Χ.Α, κατά το προηγούμενο των CairoMezz και PhoenixVegaMezz.

Οι mezzanine ομολογίες φέρουν κουπόνι 9%, το οποίο καταβάλλεται, μετά από αυτό των τίτλων υψηλής διαβάθμισης (senior notes) και πριν την εξόφληση κεφαλαίου των ίδιων τίτλων. 

Τέλος στα θέματα της τακτικής γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται και ο συμψηφισμός συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων από ποσό του υπέρ το άρτιο. Όπως είχε αποκαλύψει το Euro2day.gr με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προ τριμήνου δόθηκε στις επιχειρήσεις η δυνατότητα απευθείας συμψηφισμού ζημιών εις νέον από το υπέρ το άρτιο. 

Η Γενική Συνέλευση

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Τράπεζα Πειpαιώς την 22α Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου)της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 και έγκριση των αμοιβών τους

4. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017

5. Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2021 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2022 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

8. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

9. Έγκριση συμψηφισμού ποσού εκ του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920, με τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 42 «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο», προς απόσβεση ισόποσων 2 ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 31 παρ. 2 και 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά ποσό € 0,02, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, με σκοπό την περιέλευση στους μετόχους της Εταιρείας, αντίστοιχων σε αξία με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μετοχών έκδοσης της θυγατρικής κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «SUNRISEMEZZ LTD», κυριότητας της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

11. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας

12. Εκλογή νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

13. Διάφορες ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v