Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγχώνευση τριών P&I Clubs

Συγχωνεύτηκαν και επισήμως οι αλληλασφαλιστικοί φορείς ναυτασφάλισης «The Standard Club», «The North of England Protecting and Indemnity Association» και «The North of England Mutual Insurance Association (Bermuda)».

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγχώνευση τριών P&I Clubs

Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά τη συγχώνευση των αλληλασφαλιστικών φορέων ναυτασφάλισης με τις επωνυμίες «The Standard Club Ltd», «The North of England Protecting and Indemnity Association Limited» και «The North of England Mutual Insurance Association (Bermuda) Limited».

Η εν λόγω συγκέντρωση παρουσιάζει παγκόσμια διάσταση δεδομένου ότι οι συγχωνευόμενοι φορείς δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές των υπηρεσιών ασφάλισης και αντασφάλισης, προστασίας - αποζημίωσης (P&I) και ασφάλισης ναύλων, σταλιών και άμυνας (FD&D) σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, η δραστηριότητα των μερών περιορίζεται στην καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων στα μέλη τους, πλοιοκτήτες και ναυλωτές πλοίων που έχουν έδρα την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την απόφαση, εκτιμάται ότι υπάρχει αυξημένη ανταγωνιστική ισχύς τόσο στην επηρεαζόμενη αγορά παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης προστασίας και αποζημίωσης (P&I) όσο και στην επηρεαζόμενη αγορά ασφαλιστικής κάλυψης ναύλων, σταλιών και άμυνας (FD&D). Συνεπώς, εκτιμάται ότι η νέα οντότητα που θα προκύψει από την εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν θα βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής ισχύος με δυνατότητα να εμποδίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στις εν λόγω παγκόσμιες σχετικές αγορές.

Ως εκ τούτου, ομόφωνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011 τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, δεδομένου ότι, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές τις οποίες αφορά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v