Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κέκροψ: Αύξηση τζίρου αλλά και ζημιές σε εννεάμηνο και Q3

Στα 376.729 ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές της εισηγμένης στο εννεάμηνο. Αύξηση δανεισμού και υποχρεώσεων.

Κέκροψ: Αύξηση τζίρου αλλά και ζημιές σε εννεάμηνο και Q3

Ο ΚΕΚΡΟΨ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη Γ΄τριμήνου και Εννεαμήνου της χρήσης 2022 καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητα της:

Βασικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2022

Η αύξηση του κύκλου εργασιών από € 3.420 στις 30/09/2021 σε € 9.550 στις 30/09/2022 οφείλεται κυρίως στην κατάργηση των μέτρων της υποχρεωτικής μείωσης των μισθωμάτων που ίσχυαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Οι Ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € -99.419 κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και σε € -372.623 για την περίοδο 01.01.2022- 30.09.2022 έναντι € -214.697 και € -448.904 κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Βασικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 30.09.2022

Το σύνολο Ενεργητικού της Εταιρείας διαμορφώθηκε στις 30.09.2022 σε € 7.631 χιλ. έναντι € 8.107 χιλ. στις 31.12.2021, σημειώνοντας μείωση 6%.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε € 4.734 χιλ. στις 30.09.2022 έναντι € 4.189 χιλ. στις 31.12.2021, σημειώνοντας αύξηση κατά € 545 χιλ.

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 2.105 χιλ. στις 30.09.2022, έναντι € 2.701 χιλ. στις 31.12.2021, δηλαδή μειωμένα κατά € 596 χιλ. Η μείωση οφείλεται στις ζημιές περιόδου μετά από φόρους.

Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 5.527 χιλ. στις 30.09.2022, έναντι € 5.406 χιλ. στις 31.12.2021, δηλαδή αυξημένο κατά € 121 χιλ.

Σημείωση: Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Λογιστή

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v