Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο 7,75% η απόδοση για το ομόλογο της Alpha, «σηκώνει» 450 εκατ. ευρώ

Μεγάλη η υπερκάλυψη, καθώς έχουν υποβληθεί προσφορές άνω των 875 εκατ. ευρώ για την έκδοση. Πρόταση στους ομολογιούχους για επαναγορά τίτλων ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Στο 7,75% η απόδοση για το ομόλογο της Alpha, «σηκώνει» 450 εκατ. ευρώ

Η μεγάλη υπερκάλυψη στη δημοπρασία ομολόγων της Alpha οδήγησε χαμηλότερα το επιτόκιο της έκδοσης, ενώ η τράπεζα άντλησε τελικώς 450 εκατ. ευρώ εναντι αρχικού προγραμματισμού για έκδοση ύψουτς 300 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του senior preferred ομολόγου ωρίμανσης 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια υποχώρησε στο 7,75% έναντι αρχικών σκέψεων για την τιμολόγηση (IPTs) στο 8%. 

Στο βιβλίο προσφορών που έκλεισε το μεσημέρι υποβλήθηκαν προσφορές άνω των 875 εκατ. ευρώ

Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley. 

Πρόταση επαναγοράς ομολόγων 400 εκατ. από την Αlpha Bank

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Αlpha Bank Α.Ε., 100% θυγατρική της (εφεξής η «Προτείνουσα»), απηύθυνε στις 5 Δεκεμβρίου 2022 πρόσκληση προς τους κατόχους ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), εκδόσεως την 14 Δεκεμβρίου 2021 από την Προτείνουσα, συνολικού ύψους Ευρώ 400 εκατ. (ISIN: XS2416958598), για την υποβολή των Ομολογιών προς εξαγορά τοις μετρητοίς από την Προτείνουσα.

Η Πρόταση υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό σημείωμα για την πρόταση με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2022. Η Πρόταση απευθύνεται αποκλειστικά προς επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους κατά την έννοια, αντίστοιχα, των άρθρων 4 και 30 του Ν. 4514/2018.

Η εξαγορά από την Προτείνουσα των Ομολογιών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πρότασης τελεί υπό αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης από την Προτείνουσα νέας σειράς ομολογιών σε Ευρώ, υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) (εφεξής οι «Νέες Ομολογίες»), η οποία εξαρτάται από τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά.

Η Αlpha Bank κατά τη διαδικασία κατανομής των Νέων Ομολογιών αναμένεται να κατανείμει κατά προτεραιότητα Νέες Ομολογίες σε κατόχους Ομολογιών που υποβάλλουν εγκύρως τις Ομολογίες τους προς εξαγορά ή επιβεβαιώνουν δεσμευτικά στην Προτείνουσα ή προς οιονδήποτε από τους Διαχειριστές της Πρότασης (Dealer Manager) την πρόθεσή τους να υποβάλουν προς εξαγορά τις Ομολογίες στο πλαίσιο της Πρότασης.

Η Πρόταση αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση των Ομολογιών μέσω της έκδοσης των Νέων Ομολογιών και εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης των υποχρεώσεων της Αlpha Bank για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities - MREL).

Οι Αlpha Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και οι BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE έχουν διορισθεί ως Joint Bookrunners και η Αlpha Bank ως Co-Manager της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v