Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με τι τίμημα πούλησε τα καταστήματα Intersport στην Τουρκία η Fourlis

Διευκρινίσεις για το κόστος της πώλησης αλλά και για την επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις από το deal δίνει η εισηγμένη, μετά από ερώτημα της Επ. Κεφαλαιαγοράς.

Με τι τίμημα πούλησε τα καταστήματα Intersport στην Τουρκία η Fourlis

Σε συνέχεια της από 26 Ιανουαρίου 2023 ανακοίνωσης για τη συμφωνία πώλησης της δραστηριότητας “Intersport” στην Τουρκία, ο Όμιλος Fourlis διευκρινίζει τα εξής:

Η συναλλαγή βασίστηκε σε Enterprise Value (EV) € 3.0 εκατ. περίπου και το τελικό τίμημα διαμορφώθηκε σε € 1.5 εκατ. περίπου, αφού ελήφθη υπόψη ο καθαρός δανεισμός και ισοδύναμα αυτού.

Όπως προβλέπεται στη σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA), σε 60 μέρες από την υπογραφή της θα καθορισθεί το τελικό τίμημα βάσει των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του έτους 2022. Επισημαίνεται ότι δεν αναμένεται ουσιώδης διαφοροποίηση.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών καταβλήθηκε το 83% του τιμήματος, ήτοι ποσό € 1.25 εκατ. περίπου, ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 2 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ένα καθαρό θετικό αποτέλεσμα € 0.5 εκατ. περίπου στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Fourlis το οποίο θα απεικονιστεί στα αποτελέσματα το πρώτο τρίμηνο του 2023. Οι πωλήσεις της δραστηριότητας στην Τουρκία το 2022 ήταν € 12.8 εκ, με μηδενικά Κέρδη προ Φόρων (PBT), ενώ δεν υπάρχει καμία επιρροή στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Fourlis A.E. Συμμετοχών.

Οι παραπάνω διευκρινήσεις παρέχονται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v