Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΕΝΕΡΓ: Μοιράζει δωρεάν 1.200.000 μετοχές στο management team

Ενεργοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το πρόγραμμα επιβράβευσης των ανώτατων στελεχών και διοίκησης της εισηγμένης. Σχετίζεται με την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων.

ΤΕΝΕΡΓ: Μοιράζει δωρεάν 1.200.000 μετοχές στο management team

Την ενεργοποίηση του προγράμματος επιβράβευσης στελεχών, βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος παροχής δωρεάν μετοχών, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στις 18 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα το Δ.Σ αποφάσισε να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την έκδοση 1.200.000 νέων κοινών μετοχών, η οποία θα προέλθει από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 16ης Δεκεμβρίου 2020.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης (stock awards) προβλέπει τη δωρεάν διάθεση ως 2,5 εκατ. μετοχών, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Για το έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία έχει ληφθεί άδεια εγκατάστασης εργοταξίου. Ο στόχος προβλέπει έναρξη κατασκευής και δικαιολογεί τη δωρεάν διάθεση 500 χιλ. μετοχών.

Σε καθεστώς προσωρινής λειτουργίας τελεί η μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου (έναρξη εμπορικής λειτουργίας 200 χιλ. μετοχές). Τέλος, είναι πιθανόν να έχει επιτευχθεί και η ηλέκτριση Καφηρέα, στόχος που εφόσον επιτευχθεί οι δωρεάν μετοχές αυξάνονται κατά 500 χιλιάδες.

Οι υπόλοιποι στόχοι συναρτώνται με τις οικονομικές επιδόσεις (EBITDA άνω των 200 εκατ. ευρώ, δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA κάτω από 4,5 φορές, καθαρά κέρδη υψηλότερα των 70 εκατ. ευρώ) και θα φανεί αν επιτυγχάνονται με τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022.

Η διοίκηση ζήτησε, πρόσφατα, να αποτιμηθεί, εκ νέου, η αξία του προγράμματος επιβράβευσης μέσω δωρεάν διάθεσης ως 2,5 εκατ. μετοχών (stock awards). Η ενεργοποίηση του προγράμματος επιβράβευσης αποτελούσε για την αγορά ένα από τα ορόσημα ως προς τον χρονισμό ολοκλήρωσης της συμφωνίας, μεταξύ ΓΕΚΤΕΡΝΑ και First Sentier/Macquarie για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Χθες, όμως, υπήρξαν πληροφορίες περί φερόμενης υπαναχώρησης της Macquarie ως συνεπενδυτή. Φήμες που πίεσαν τις μετοχές ΤΕΝΕΡΓ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η ανακοίνωση της εταιρίας

Πρόγραμμα Παροχής Δωρεάν Μετοχών - Ανακοίνωση τροποποίησης Αρ. 5 Καταστατικού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 312701000 (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 02.02.2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3432087, το από 18.01.2023 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της, κατ εφαρμογήν της από 16.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την σχετική εξουσιοδότηση για την συγκεκριμένη εταιρική πράξη.

Συναφώς, αποφασίστηκε παμψηφεί η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ Τριακοσίων Εξήντα Χιλιάδων (¤ 360.000,00) με την έκδοση Ενός Εκατομμυρίου Διακοσίων Χιλιάδων (1.200.000) νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών ευρώ (¤0,30) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, προς δωρεάν διανομή σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα Παροχής Δωρεάν Μετοχών.

Συνεπεία της εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Τριάντα Πέντε Εκατομμύρια Εκατόν Δέκα Έξι Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Επτά Ευρώ (¤35.116.527) και διαιρείται σε εκατόν δέκα επτά εκατομμύρια πενήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα (117.055.090) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (¤0,30) η καθεμία.

Υπενθυμίζεται ότι με την από 16/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η διανομή έως δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) νέων μετοχών που θα εκδοθούν με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και θα διανεμηθούν δωρεάν σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας λόγω της συνεισφοράς τους στην υλοποίηση νέων έργων και την επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων, καθώς και στην αύξηση της κερδοφορίας της Εταιρείας εντός της τριετίας 01.01.2021 - 31.12.2023 και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε δέουσα ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης και τον καθορισμό των όρων διάθεσης. Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών ενσωματώθηκε στη συνέχεια στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Για την προσφορά των ως άνω μετοχών δεν απαιτείται η δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου ή Εντύπου καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 1, παρ. 4, περ. (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, καθότι η προσφορά απευθύνεται σε λιγότερους από πενήντα (50) δικαιούχους, Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και καθότι η διάθεσή τους είναι δωρεάν. Επιπρόσθετα, η εισαγωγή των 1.200.000 νέων μετοχών που θα εκδοθούν αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,04% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες επίσης προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου, το οποίο εμπίπτει στην εξαίρεση δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου του άρθρου 1, παρ. 5, περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Η Εταιρεία θα προβεί στην έγκαιρη ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού μετά και την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v