Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Optima Bank: Χτυπά την πόρτα του XA με κέρδη 42,4 εκατ. ευρώ

Αύξησε κατά 700 εκατ. το υπόλοιπο χορηγήσεων το 2022 και κατά 125% τα καθαρά έσοδα από τόκους. Τα κέρδη χρήσης και η ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης για πιστωτική επέκταση. Ερχεται IPO με υπερεξουσίες στο Δ.Σ.

Optima Bank: Χτυπά την πόρτα του XA με κέρδη 42,4 εκατ. ευρώ

Με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, που απέδωσε πέρυσι οργανικά καθαρά έσοδα 83 εκατ. ευρώ, προ προβλέψεων κέρδη 54,4 εκατ. ευρώ και κέρδη, τα οποία ενίσχυσαν την καθαρή θέση και τους κεφαλαιακούς δείκτες κατά 36,6 εκατ. ευρώ, θα επιχειρήσει να εισάγει τις μετοχές της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών η Optima Bank.

Η σχετική απόφαση έχει ληφθεί, οι μέτοχοι εξουσιοδότησαν το ΔΣ να καθορίσει τον χρόνο και τις λεπτομέρειες της έκδοσης (τιμή διάθεσης κ.ά.), ενώ του παρείχαν πλήρη ευχέρεια σχετικών χειρισμών. Χαρακτηριστικό είναι ότι το ΔΣ, ενώ μπορεί να αποφασίσει ΑΜΚ, με πλήρη κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, έχει τη δυνατότητα να διαθέσει μετοχές σε παλαιούς μετόχους, όπως θα αναφέρεται παρακάτω.

Η αγορά εκτιμά ότι το IPO θα διενεργηθεί στο β' εξάμηνο του έτους, μετά τις εκλογές και την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας. Άλλωστε, οι κεφαλαιακοί δείκτες της 31ης Δεκεμβρίου 2022 αποτυπώνουν την ανάγκη ενίσχυσης, ώστε να χρηματοδοτηθεί περαιτέρω πιστωτική επέκταση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν, το 2022, σε 60,8 εκατ. ευρώ (+124,9% σε σύγκριση με το 2021), αύξηση που ήρθε ως αποτέλεσμα της πιστωτικής επέκτασης καθώς το υπόλοιπο χορηγήσεων, προ προβλέψεων ανήλθε σε 1,7 δισ. ευρώ από 1,03 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021 και δευτερευόντως από την ανατιμολόγηση λόγω ανόδου επιτοκίων. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 40,8%, ανερχόμενα σε 22,2 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις σε 12,9 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 41,8 εκατ. ευρώ (+22,9%), ως αποτέλεσμα των εξής παραγόντων: της αύξησης των γενικών εξόδων (13,3 εκατ. +41,6%), που προήλθε από την επέκταση δικτύου καταστημάτων (προστέθηκαν 2 καταστήματα εντός του 2022) και την αύξηση αμοιβών και εξόδων προσωπικού (22,5 εκατ.+15,3%), ως απόρροια της μεγέθυνσης (σ.σ. αριθμός εργαζομένων 445 άτομα από 393 στο τέλος του 2021).

Τα προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν σε 54,4 εκατ. ευρώ, έναντι 14,1 εκατ. ευρώ το 2021. Οι προβλέψεις για απομειώσεις δανείων και λοιπών απαιτήσεων από πελάτες διαμορφώθηκαν σε 6,7 εκατ. ευρώ (18,9 εκατ. ευρώ οι συσσωρευμένες), ως απόρροια της μεγέθυνσης του υπολοίπου χορηγήσεων. Έτσι, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 48,1 εκατ. ευρώ από 10,1 εκατ. ευρώ πέρσι και τα καθαρά κέρδη (σ.σ. μετά από φόρους) σε 42,4 εκατ. ευρώ, τα οποία επιβάρυνε ζημιά 5,78 εκατ. ευρώ για χρεόγραφα, που αποτιμώνται σε εύλογη αξία.

Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε στις 31/12/2022 σε 253 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη κατά σχεδόν 97 εκατ. ευρώ, λόγω των κερδών μετά από φόρους και λοιπά εισοδήματα ύψους 36,6 εκατ. ευρώ και της έκδοσης του ΜΟΔ ύψους 60 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 2,6 δισ. ευρώ.

ΑΜΚ για πιστωτική επέκταση

Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2022, τα συνολικά εποπτικά ίδια κεφάλαια της τράπεζας ανήλθαν σε 243,6 εκατ. ευρώ και του ομίλου σε 252,2 εκατ. ευρώ, ενώ το σταθμισμένο ενεργητικό σε κίνδυνο ανήλθε σε 1,8 δισ. ευρώ για την τράπεζα και 1,83 δισ. ευρώ για τον όμιλο. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Optima Βank διαμορφώθηκε, κατά την ίδια ημερομηνία, σε 13,50% (13,77% για τον όμιλο), ο CET1 σε 10,18% (σ.σ. προσμετρούνται τα κέρδη χρήσης 2022) και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 180,55%.

Προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή του επάρκεια, ώστε να χρηματοδοτήσει την περαιτέρω μεγέθυνση των σταθμισμένων σε κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού και να πληροί τους ελάχιστους εποπτικούς δείκτες της ΤτΕ, η Optima Bank σχεδιάζει την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στην κατεύθυνση αυτή και βάσει των σχετικών αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, διενεργήθηκε split της μετοχής, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας και ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 7.524.840 σε 37.624.200 κοινές ονομαστικές. Επιπρόσθετα, λόγω της μετατροπής του ομολογιακού δανείου σε μετοχές, εκδόθηκαν 14.084.435 νέες κοινές ονομαστικές και μετά ψήφου μετοχές.

Τέλος, το σώμα των μετόχων εξουσιοδότησε το ΔΣ της τράπεζας, ώστε να μπορεί να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, με περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης για την εισαγωγή στο Χ.Α. Η εξουσιοδότηση παρέχει στο ΔΣ τη δυνατότητα -κατά τη διακριτική του ευχέρεια- να διαθέσει νέες μετοχές της τράπεζας και σε υφιστάμενους μετόχους που το ίδιο θα καθορίσει, παρότι θα έχει αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι της Optima Βank εξακολουθούν, βάσει του επιχειρησιακού της σχεδίου, να είναι η αύξηση του όγκου δραστηριοτήτων, η ενίσχυση των μεριδίων αγοράς, η αύξηση των εσόδων μέσω της αξιοποίησης όλων των εναλλακτικών καναλιών προσέγγισης πελατών, η εξεύρεση νέων πηγών εσόδων, ο αυστηρός έλεγχος των λειτουργικών εξόδων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας και την αύξηση της αξίας των μετόχων της.

Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της Optima Bank αποτελείται στη συντριπτική του πλειονότητα από δάνεια σε μεγάλες (729 εκατ. ευρώ καθαρή αξία δανείων) και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (860 εκατ. ευρώ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v