Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Premia: Τη διανομή μερίσματος €0,03/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού € 0,03 ανά μετοχή από το αφορολόγητο αποθεματικό.

Premia: Τη διανομή μερίσματος €0,03/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η εταιρεία  «PREMIA PROPERTIES» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι την 31.05.2024 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην έδρα της εταιρείας που ευρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 59, Αθήνα στον 2ο όροφο στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως 10 μέτοχοι που εκπροσωπούν 69.520.943 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 79,793% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας τις κατωτέρω αποφάσεις:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023) μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023), καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής μερίσματος και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού € 0,03 ανά μετοχή από το αφορολόγητο αποθεματικό που δημιουργήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 και 106Β του Ν.3588/2007 καθώς και τη διανομή μέρους των κερδών. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την δημιουργία τακτικού αποθεματικού ύψους €274.888,23 και την παροχή αμοιβής προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης ποσού €100.000. H Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

*Αναλυτικά, όλες οι αποφάσεις της ΓΣ της Premia, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v