Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Orilina: Κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού με έκδοση μετοχών και δωρεάν διανομή στους μετόχους

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε κεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αποθεματικού κατά €13.649.999,85, με την έκδοση 15.689.655 μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,87 και τη δωρεάν διανομή στους μετόχους, σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 8.8095270419 παλαιές.

Orilina: Κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού με έκδοση μετοχών και δωρεάν διανομή στους μετόχους

Η «ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.», ανακοινώνει ότι την Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 02:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στο γραφειακό συγκρότημα ιδιοκτησίας της Εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Ερμού 25, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα αλλά και με φυσική παρουσία των μετόχων (ή των αντιπροσώπων τους), οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, είτε από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε από απόσταση δι’ αλληλογραφίας, ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από την συνέλευση (επιστολική ψήφος), είτε με φυσική παρουσία, στον τόπο διεξαγωγής της, συμμετείχαν νόμιμα 16 μέτοχοι, εκπροσωπούντες συνολικά 76.350.050 κοινές ονομαστικές μετοχές (76.350.050 δικαιώματα ψήφου), επί συνόλου 138.218.440 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 138.218.440 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 55,24 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υπήρξε απαρτία.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις, επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως: Κεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αποθεματικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4548/2018, κατά 13.649.999,85 Ευρώ, με την έκδοση 15.689.655 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,87 Ευρώ, και τη δωρεάν διανομή στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 (μία) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 8.8095270419 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, Κεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αποθεματικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4548/2018, κατά 13.649.999,85 Ευρώ, με την έκδοση 15.689.655 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,87 Ευρώ, και τη δωρεάν διανομή στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 (μία) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 8.8095270419 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως: Τροποποίηση των άρθρων 5 και 18Α του καταστατικού της εταιρείας, διαγραφής του άρθρου 18Β και αναρίθμησης των άρθρων 18Γ και 18Δ σε 18Β και 18Γαντίστοιχα.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, την τροποποίηση των άρθρων 5 και 18Α του καταστατικού της εταιρείας, διαγραφής του άρθρου 18Β και αναρίθμησης των άρθρων 18Γ και 18Δ σε 18Β και 18Γαντίστοιχα.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως: Θέσπιση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων μετοχών της Εταιρείας, καθορίζοντας τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις των αποκτήσεων αυτών, και ιδίως (α) τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατό να αποκτηθούν, (β) τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση και, (γ) τα ανώτατα και κατώτατα όρια της αξίας απόκτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, την θέσπιση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων μετοχών της Εταιρείας, καθορίζοντας τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις των αποκτήσεων αυτών, και ιδίως (α) τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατό να αποκτηθούν, (β) τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση και, (γ) τα ανώτατα και κατώτατα όρια της αξίας απόκτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να ρυθμίσει οτιδήποτε αφορά το θέμα αυτό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v