Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με 69% των δικαιωμάτων ψήφου της ABBank ο Τέλης Μυστακίδης

Στην ελβετική εταιρεία «Aegean Baltic Holdings» θα περιέλθει η καταστατική πλειοψηφία της ABBank. O Μυστακίδης θα ελέγχει το 48% των μετοχών, αλλά το 69% των δικαιωμάτων ψήφου. Τα κέρδη-ρεκόρ του 2023 και η μείωση του υπολοίπου χορηγήσεων. Δίνει μέρισμα. 

Με 69% των δικαιωμάτων ψήφου της ABBank ο Τέλης Μυστακίδης

Στον Τέλη Μυστακίδη θα περιέλθει το 48% του μετοχικού κεφαλαίου της Αegean Baltic Bank και το 69% των δικαιωμάτων ψήφου, όταν υλοποιηθεί (σ.σ. μετά τη λήψη έγκρισης από την εποπτική αρχή) η συμφωνία αγοραπωλησίας, που υπογράφηκε στις 5 Απριλίου

Η ABBank, με μια λακωνική ανακοίνωσή της στις 11 Απριλίου, επιβεβαίωσε την υπογραφή συμφωνίας αγοραπωλησίας πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της τράπεζας, μεταξύ των βασικών της μετόχων και εταιρείας συμφερόντων Αριστοτέλη (Τέλη) Μυστακίδη. Δεν ανέφερε ποσοστό, σημειώνοντας, όμως, το εξής: κατόπιν αλληλουχίας νομικών συναλλαγών, η πλευρά Μυστακίδη θα αποκτήσει καταστατική πλειοψηφία και έλεγχο της τράπεζας.  

Οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2023 ρίχνουν παραπάνω φως στην υπόθεση. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση του 48% των μετοχών της ABBank από υφιστάμενους μετόχους της στην ελβετική Αegean Baltic Holdings A.G., που αποτελεί, προφανώς, την εταιρεία συμφερόντων Μυστακίδη, στην οποία αναφέρεται η επίσημη ανακοίνωση της 11ης Απριλίου. 

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς των μετοχών, η ελβετική Αegean Baltic Holdings A.G. θα καταστεί κύριος μέτοχος της Αegean Baltic Bank καθώς θα κατέχει μεν το 48% του συνόλου των μετοχών, αλλά το 69% των δικαιωμάτων ψήφου. Επομένως, θα έχει καταστατική πλειοψηφία και τον έλεγχο. 

Κέρδη-ρεκόρ το 2023

Πέρσι, τα κέρδη της ABBank ανήλθαν σε νέα ιστορικά επίπεδα, χάρη στη διεύρυνση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (Net Interest Margin - NIM), το οποίο ανήλθε σε 3,9% (2,69% το 2022) καθώς το υπόλοιπο χορηγήσεων μειώθηκε κατά 2,5% σε 506,5 εκατ. ευρώ από 519,2 εκατ. ευρώ. 

Ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης του περιθωρίου, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 46,7% σε 43,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αναπτύχθηκαν μόλις με 4% (4,9 εκατ. ευρώ από 4,7 εκατ. ευρώ το 2022). Τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ και το σύνολο των λειτουργικών εσόδων σε 52,6 εκατ. ευρώ (+32,5% y-o-y). Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 35 εκατ. ευρώ και τα μετά από φόρους σε 27 εκατ. ευρώ

Με μείωση του υπολοίπου χορηγήσεων

Η μείωση του υπολοίπου χορηγήσεων οφείλεται σε αποπληρωμές ναυτιλιακών δανείων. Αντίθετα, αυξήθηκαν κατά περίπου 36 εκατ. ευρώ οι χορηγήσεις του εταιρικού χαρτοφυλακίου. Στις 31/12/2023 το 77% του υπολοίπου χορηγήσεων αποτελείται από ναυτιλιακά δάνεια έναντι 84% το 2022. Σε όρους συνολικών εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων, το ποσοστό συμμετοχής στο μείγμα των ναυτιλιακών πέφτει σε 72%. 

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προ προβλέψεων ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ από 8,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022, χάρη σε λογιστικές διαγραφές. Το NPE ratio διαμορφώθηκε σε 0,8% και ο συντελεστής κάλυψης από προβλέψεις ανήλθε σε 97,4%.  Συνολικά, υπάρχουν δάνεια μικτής αξίας 22,3 εκατ. ευρώ, τα οποία κατατάσσονται σε Stage 2 και Stage 3.

Οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 93,5 εκατ. ευρώ (0,92 δισ. ευρώ στις 31/12/23). Μέρος της μείωσης οφείλεται στη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου και στη χαμηλότερη αποτίμηση δολαριακών καταθέσεων (676 εκατ. δολάρια στο τέλος του 2023). Το συνολικό ενεργητικό μειώθηκε κατά 5% (1,08 δισ. ευρώ). 

Το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό συρρικνώθηκε σε 601,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο CET1 διαμορφώθηκε σε 24% και σε επίπεδο τράπεζας σε 23,4%. Αν δεν συνυπολογιστούν τα κέρδη χρήσης 2023, η διανομή των οποίων θα αποφασισθεί στην τακτική γενική συνέλευση της 26ης Ιουνίου, ο CET1 της τράπεζας υποχωρεί σε 19,5%. 

Ως αποτέλεσμα της εξειδίκευσής της στη χρηματοδότηση του ναυτιλιακού κλάδου, δραστηριότητα εντάσεως κεφαλαίου από τη φύση της, παρατηρούνται ιστορικά συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο δανείων πελατείας της τράπεζας. Κατά την 31.12.2023 και 31.12.2022, κανένα από τα πιστωτικά ανοίγματα προς πελάτες δεν υπερέβαινε, σύμφωνα με την ABB Bank, το ανώτατο όριο, που ορίζει το τραπεζικό εποπτικό πλαίσιο, ήτοι 25% του εποπτικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v