Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μινέρβα: Παραιτήθηκε από το ΔΣ η Ελένη Λαδένη, αντικαθίσταται από τον Ιωάννη Φιλίππου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξετάσει και διαπιστώσει ότι ο Ιωάννης Φιλίππου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας.

Μινέρβα: Παραιτήθηκε από το ΔΣ η Ελένη Λαδένη, αντικαθίσταται από τον Ιωάννη Φιλίππου

Την 14.06.2024 η κ. Ελένη Λαδένη σύζ. Μιχαήλ Φιλίππου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε εγγράφως την παραίτηση της από τη θέση αυτή για προσωπικούς λόγους. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του της 20.06.2024, αποφάσισε την αντικατάσταση της παραιτηθείσης ως άνω Συμβούλου από το εκλεγέν, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 15.07.2021 αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Φιλίππου του Μιχαήλ, για το υπόλοιπο της θητείας της παραιτηθείσης Συμβούλου, ήτοι μέχρι την 14.07.2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 εδάφιο τέταρτο του ν. 4548/2018, στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την αντικατάσταση αυτή.

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξετάσει και διαπιστώσει ότι ο κ. Ιωάννης Φιλίππου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο με την νέα του σύνθεση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Λαδένη Αναστασία χήρα Λαδένη Ιωάννη, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

2) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου, Α' Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος.

3) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, Β΄ Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

5) Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6) Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

7) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη , Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

9) Κοντού Γεωργία του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Αναπληρωματικό μέλος το οποίο μπορεί να αναπληρώσει οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος ως προς την ιδιότητα των μελών:

- Φιλίππου Αλέξανδρος του Μιχαήλ, Αναπληρωματικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14.07.2025, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Πέραν της ως άνω αντικατάστασης της παραιτηθείσης Συμβούλου, τα αξιώματα, οι ιδιότητες και οι αρμοδιότητες όλων των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με την από 15.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι από 15.07.2021 και 29.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση γενικής εξουσίας και αρμοδιότητας εκπροσώπησης και διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας, καθώς και οι ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας για συγκεκριμένα θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v