Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί ότι τα ίδια κεφάλαια στο εξάμηνο ανήλθαν στα 35.163,56 χιλ. ευρώ και η Διοίκηση της εταιρίας θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για να καταστεί εφικτή η έξοδος των μετοχών από την εν λόγω κατηγορία.

ΑΕΓΕΚ: Ενέργειες για άρση επιτήρησης
Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί ότι τα αποτελέσματα  εξαμήνου 2009 του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται σε  3.257,92 χιλ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 35.163,56 χιλ. ευρώ, συνεπώς έχει αρθεί ο ως άνω λόγος ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης και η Διοίκηση της εταιρίας θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για να καταστεί εφικτή η έξοδος των μετοχών από την εν λόγω κατηγορία.

Υπενθυμίζεται, ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, η μεταφορά των μετοχών της ΑΕΓΕΚ στην Κατηγορία Επιτήρησης.

Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v