Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελεγκτικό Συνέδριο: Ακυρώθηκε πρόστιμο 2,4 εκατ. ευρώ στην «Εργα ΟΣΕ» για τη σύμβαση 717

Ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου η «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» υποστήριξε ότι δεν υπέπεσε σε καμία παράβαση, συνεπώς δεν στοιχειοθετείται η αποδιδόμενη παρατυπία και κατ' ακολουθίαν κακώς εκδόθηκε η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης.

Ελεγκτικό Συνέδριο: Ακυρώθηκε πρόστιμο 2,4 εκατ. ευρώ στην «Εργα ΟΣΕ» για τη σύμβαση 717

Από το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε δεκτή η έφεση της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», με την οποία ζητούσε την ακύρωση της 69776/24.6.2019 απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, με την οποία της είχε επιβληθεί δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση ποσού 2.423.816 ευρώ για τη «σύμβαση 717», που αφορούσε τη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Ειδικότερα, εκδόθηκε στις 24.6.2019 από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών πράξη ανάκτησης της κοινοτικής χρηματοδότησης για τη «σύμβαση 717» ποσού 2.423.816 ευρώ (αφορά το υποέργο της ανάταξης και αναβάθμισης του συστήματος τηλεδιοίκησης σε εντοπισμένα τμήματα Αθήνας-Θεσσαλονίκης), γιατί η ALSTOM FERROVIARIA S.p.A. (ανάδοχος) δεν εκπόνησε και δεν ενέκρινε τις μελέτες εφαρμογής του συστήματος σηματοδότησης, οι οποίες είχαν ένα εξειδικευμένο αντικείμενο, παραβιάζοντας έτσι συμβατικές της δεσμεύσεις. Τις μελέτες εφαρμογής τις εκπόνησε η εταιρεία ΚΟΜΕΛ Α.Ε., ως ανεξάρτητος μελετητής.

Το 7ο Τμήμα δέχθηκε ότι η εταιρεία ΚΟΜΕΛ Α.Ε., η οποία δεν απαιτείτο να διαθέτει κάποια συγκεκριμένη τάξη πτυχίου, όπως αντίθετα δέχτηκε η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.), διέθετε εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες και είχε προηγηθεί της αναλήψεως -εκ μέρους της- της εκπονήσεως των μελετών, η έγκρισή της, ως κύριο του έργου, προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητά της.

Η Ε.Δ.ΕΛ. υποστήριξε ουσιαστικά ότι την εμπειρία την έδινε η εταιρεία ALSTOM FERROVIARIA S.p.A., γιατί τις μελέτες εφαρμογής δεν τις έκανε αυτή, αλλά χρειάστηκε να πάει η «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» σε κάποιον τρίτο εκτός από τα μέλη της αναδόχου.

Αναλυτικότερα, η δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση που επιβλήθηκε με την προσβαλλόμενη 69776/24.6.2019 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών σε βάρος της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», «λόγω μη εκπλήρωσης συμβατικού όρου σχετικά με την παροχή τεχνογνωσίας ειδικού έργου στο τμήμα ΣΚΑ-Πλατύ, διότι η μη εκπόνηση και έγκριση των μελετών (με τη συνυπογραφή τους) από τη δανειοπάροχο εταιρεία με χρήση του εξειδικευμένου προσωπικού της και της εμπειρίας που διαθέτει σε έργα σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, καθώς και η μη παροχή εξειδικευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών από την ανάδοχο Κ/Ξ σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις, αποτελεί παραβίαση των όρων της διακήρυξης και των συμβατικών δεσμεύσεων της αναδόχου Κ/Ξ».

Συγκεκριμένα, το έργο αυτό προέρχεται από «τη χρηματοδότηση του υποέργου 1 ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης Τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη».

Ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» υποστήριξε ότι δεν υπέπεσε σε καμία παράβαση, συνεπώς δεν στοιχειοθετείται η αποδιδόμενη παρατυπία και κατ' ακολουθίαν κακώς εκδόθηκε η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης.

Το 7ο Τμήμα του ΕΣ με πρόεδρο την πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σωτηρία Ντούνη και εισηγήτρια την Αργυρώ Μαυρομμάτη, με την υπ' αριθμ. 539/024 απόφασή του έκρινε ότι η έφεση της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» «πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η 69776/24.6.2019 απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v