Νίκας: Με τιμή εκκίνησης στα €0,317 η μετοχή στις 27/4

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 04/05/2017 έως και 18/05/2017.

Νίκας: Με τιμή εκκίνησης στα €0,317 η μετοχή στις 27/4

Από 27/04/2017, οι μετοχές της εταιρίας Νίκας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 77.573.688 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 38,3433646445215 νέες (ΚO) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚO) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 0,30.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 04/05/2017 έως και 18/05/2017 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 04/05/2017 έως και 15/05/2017.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 27/04/2017, ορίζονται ως εξής: +20% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (26/04/2017): € 0,960 και ?20% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: € 0,317.

Προσαρμοσμένη τιμή : € 0,317

Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (26/04/2017): € 0,960

Ανώτατο όριο +20% : € 1,15

Κατώτατο όριο -20% : € 0,254

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ - βάσει της ισχύουσας απόφασης 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Τιμή εκκίνησης: € 0,317

Ανώτατο όριο Α΄ + 262,78% : € 1,15

Κατώτατο όριο Α΄-20% : € 0,254

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v