Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Trust: Διανομή μερίσματος €0,49/μετοχή

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 01.02.2022.

Alpha Trust: Διανομή μερίσματος €0,49/μετοχή

Η «ALPHA TRUST» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο την 30.12.2021, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους από κέρδη προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού 1.500.000€ το οποίο αντιστοιχεί σε 0,4836226041€ ανά μετοχή.

Το ανωτέρω ποσό ανά μετοχή προσαυξάνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 91.630 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία οι οποίες δε δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε 0,4983451618€ ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4646/2019 και ισχύουν, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,4734279037€ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 01.02.2022. Δικαιούχοι του μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά τη 02.02.2022 (record date).

Η καταβολή θα αρχίσει την 07.02.2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v