Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,437/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 08 Απριλίου 2022.

Autohellas: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,437/μετοχή

Ανακοινώνεται από την «AUTOHELLAS»  ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 5 Απριλίου 2022, το μέρισμα της χρήσης 2021 καθορίστηκε σε 0,46 ευρώ ανά μετοχή.

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει του άρθρου 24 του ν.4646/2019 με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 40 και 64 του Ν. 4172/2013, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0.437 ευρώ ανά μετοχή, όπου αυτό εφαρμόζεται.

Στο μικτό ποσό 0,46 Ευρώ ανά μετοχή που θα διανεμηθεί, έχει ήδη συνυπολογιστεί η προσαύξηση που αφορά τις 528.000 ίδιες μετοχές που η Εταιρεία έχει στην κατοχή της, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 08 Απριλίου 2022.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 11 Απριλίου 2022 (Record Date).

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 14 Απριλίου 2022.

Πληρώτρια Τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK,

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v