Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Trust: Από 27 Μαίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,534/μετοχή

H Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 20η.05.2024.

Alpha Trust: Από 27 Μαίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,534/μετοχή

Η «ALPHA TRUST» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Μαΐου 2024, αποφάσισε τη διάθεση κερδών χρήσης 2023 και συγκεκριμένα ποσού € 20.000 καθώς και προηγούμενων χρήσεων (χρήσης 2021) και συγκεκριμένα ποσού € 1.710.000, υπό τη μορφή διανομής μερίσματος μεικτού ποσού € 0,5629872036 ανά μετοχή.

Διευκρινίζεται ότι το ως άνω ποσό είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αναλογεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες ανέρχονται σε 41.250 και οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το ως άνω ποσό του μερίσματος, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε € 0,5348378434 ευρώ ανά μετοχή.

H Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε, ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 20η.05.2024, ημέρα Δευτέρα, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date) την 21η.05.2024, ημέρα Τρίτη και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με τον νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις/κρατήσεις) την 27η.05.2024, ημέρα Δευτέρα.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v