Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Θράκης: Από 7 Ιουνίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,1604/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής(Cut Off Date) του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024.

Πλαστικά Θράκης: Από 7 Ιουνίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,1604/μετοχή

Η  «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ»  ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29 ης Μαΐου 2024 ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 10.250.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,2343314986 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), αλλά και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία δυνάμει και σε εκτέλεση της από 25 Σεπτεμβρίου 2023 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, στις 6 Δεκεμβρίου 2023, προέβη στην καταβολή προς τους μετόχους προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2023, συνολικού ποσού 3.000.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχούσε στις 798,549 ίδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρέθηκαν κατά νόμο της καταβολής του εν λόγω προσωρινού μερίσματος, ανήλθε τελικώς σε 0,0698602048 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Κατόπιν τούτων, το υπόλοιπο προς διανομή ποσό του μερίσματος εκ των κερδών της κλειομένης χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023) ανέρχεται σε 7.250.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,1657466698 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο ποσό μετά την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 815.776 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος πρόκειται να ανέλθει σε 0,1688965830 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από άρθρο 24 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,1604517539 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό).

Ημερομηνία αποκοπής(Cut Off Date) του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024.

Δικαιούχοι του ως άνω υπολοίπου μερίσματος χρήσεως 2023 είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024 (Record Date).

Η καταβολή του ως άνω υπολοίπου μερίσματος χρήσεως 2023 θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v