Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Space Hellas: Πρόταση στη ΓΣ για διανομή μερίσματος €0,16/μετοχή

Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Space στις 27 Ιουνίου. Εισήγηση του ΔΣ για διανομή μερίσματος €0,16/μετοχή.

Space Hellas: Πρόταση στη ΓΣ για διανομή μερίσματος €0,16/μετοχή

Η εταιρεία «SPACE HELLAS» ανακοινώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 29/05/2024 και σε σχέση με το θέμα 2ο της ημερήσιας διάταξης που αναφέρεται στην πρόσκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα (30/05/2024), αποφάσισε να εισηγηθεί στην τακτική γενική συνέλευση την καταβολή μερίσματος 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή (Λεωφ. Μεσογείων 312, 1ος όροφος) στις 27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και
ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την
εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του
διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023),
συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το
διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2023
(1/1/2023 - 31/12/2023) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με
τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση
των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση
του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς,
και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής
αυτής.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την
εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023).

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για
την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για
την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024).

Θέμα 7ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την
εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023).

Θέμα 8ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη
χρονική περίοδο από 12/6/2023 έως 27/6/2024 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Θέμα 9ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.

Θέμα 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v