Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Profile: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,0465/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος της χρήσεως 2023 ορίσθηκε η Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024.

Profile: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,0465/μετοχή

Η «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Μαΐου 2024 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος συνολικού ποσού 1.200.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0488073795 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Τo ποσό αυτό θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 87.000 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία αποκοπής(cut off date) , οι οποίες (ίδιες μετοχές) εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4548/2018,ως ισχύει και συνεπώς το συνολικό μικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή (συνεπεία της ως άνω προσαυξήσεως) θα ανέλθει σε 0,0489806994 Ευρώ .

Από το άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο καθαρό ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0465316644 Eυρώ ανά μετοχή,

Ημερομηνία αποκοπής (cut off date) του μερίσματος της χρήσεως 2023 ορίσθηκε η Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Διευκρινίζεται ότι με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2023) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος (record date) της χρήσεως 2023, ήτοι την Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024.

Η καταβολή του μερίσματος της χρήσεως 2023 θα ξεκινήσει την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v