Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Orilina Properties: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δε θα υπερβαίνει το όριο των 3.000.000 μετοχών,το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό λιγότερο από το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Orilina Properties: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η «ORILINA PROPERTIES REIC» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3 ης Ιουνίου 2024, αποφασίστηκε η θέσπιση και έναρξη του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 49 και 50 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν σήμερα.

Ειδικότερα, ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δε θα υπερβαίνει το όριο των 3.000.000 μετοχών,το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό λιγότερο από το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτεί ο Νόμος.

Το Πρόγραμμα θα ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη ΓενικήΣυνέλευση, ήτοι έως 3.6.2025. Για το χρονικό διάστημα:

α) μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με επανακεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αποθεματικού και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν και κατ’ αντιστοιχία τουποσοστού συμμετοχής, στουςμετόχους της Εταιρείας, ορίζεται ως κατώτατη τιμή απόκτησης των ιδίων μετοχών τα τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30) και ανώτατη τιμή το ένα Ευρώ και πέντε λεπτά (1,05) και

β) μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με επανακεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αποθεματικού και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν και κατ’ αντιστοιχία του ποσοστού συμμετοχής, σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας, και μέχρι την 3 η .6.2025, ορίζεται ως κατώτατη τιμή απόκτησης των ιδίων μετοχών τα τριάντα λεπτά τουΕυρώ(0,30) και ανώτατη τιμή ενενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ. (0,94).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v