Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Orilina Properties: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και δωρεάν διάθεση στους μετόχους

Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δε θα υπερβαίνει το όριο των 3.000.000 μετοχών. Το Πρόγραμμα θα ισχύει για διάστημα 12 μηνών.

Orilina Properties: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και δωρεάν διάθεση στους μετόχους

Η  «ORILINA PROPERTIES REIC» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνέχεια της από 3ης Ιουνίου 2024 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία θεσπίσθηκε το Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας και καθορίστηκαν οι όροι αυτού (του Προγράμματος) και, σε συνέχεια, της σχετικής δοθείσας, προς τούτο, εξουσιοδότησης, περί περαιτέρω ρύθμισης κάθε επιμέρους θέματος και λεπτομέρειας για την εφαρμογή του σχετικού προγράμματος, αποφάσισε, οι αγορές των Ίδιων μετοχών να πραγματοποιηθούν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E., τηρουμένων των όρων του Προγράμματος, που θεσπίστηκε και δη:

1. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δε θα υπερβαίνει το όριο των 3.000.000 μετοχών, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό λιγότερο από το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτεί ο Νόμος (που σήμερα αντιστοιχεί σε 13.821.844 μετοχές).

Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα μπορούν να γίνουν για όλους τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα γίνουν, σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες προϋποθέσεις των άρθρων 49 και 50 Ν. 4548/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016 και συγκεκριμένα:

 Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

 Η απόκτηση μετοχών και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

• Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

• Όσον αφορά τον όγκο των προς αγορά ιδίων μετοχών, η εταιρεία δεν μπορεί αγοράζει ποσοστό μεγαλύτερο από το 25% του μέσου ημερήσιου όγκου των μετοχών που διαπραγματεύονται ΧΑ. Ομέσος ημερήσιος όγκος υπολογίζεται με βάση το μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών στη διάρκεια του μήνα που προηγείται εκείνου της δημοσιοποίησης του προγράμματος επαναγοράς και καθορίζεται, βάσει αυτού του υπολογισμού, για την εγκεκριμένη περίοδο εφαρμογής του προγράμματος.

 Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές. Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας,

β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων,

γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός αν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας.

Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

2. Το Πρόγραμμα θα ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, αρχόμενο από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι από την 3η Ιουνίου 2024 μέχρι και την 2α Ιουνίου 2025.

3. Για το χρονικό διάστημα:

α) μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με επανακεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αποθεματικού και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν και κατ’ αντιστοιχία του ποσοστού συμμετοχής, στους μετόχους της Εταιρείας, ορίζεται ως κατώτατη τιμή απόκτησης των ιδίων μετοχών τα τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30) και ανώτατη τιμή το ένα Ευρώ και πέντε λεπτά (1,05) και

β) μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με επανακεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αποθεματικού και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν και κατ’ αντιστοιχία του ποσοστού συμμετοχής, σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας, και μέχρι συμπληρώσεως των δώδεκα μηνών (12) μηνών, ορίζεται ως κατώτατη τιμή απόκτησης των ιδίων μετοχών τα τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30) και ανώτατη τιμή ενενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ. (0,94).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v