Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Performance Technologies: Από 5 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,049/μετοχή

Η αποκοπή του δικαιώματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28/6/2024.

Performance Technologies: Από 5 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,049/μετοχή

Η «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 11ης Ιουνίου 2024 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,05243 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου 5%.

Το ανωτέρω μέρισμα διαμορφώνεται σε 0,05263 ευρώ ανά μετοχή μετά την αφαίρεση των ίδιων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του Ν. 4548/2018.

Το ποσό του τελικού μερίσματος των 0,05263 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0499985 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Δευτέρα 1/7/2024 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date).

Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2023 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28/6/2024.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 5/7/2024, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v