Εξωδικαστικός: Πώς θα παίξει «τα χαρτιά του» ο ΕΦΚΑ

Πότε θα συναινεί στις ρυθμίσεις οφειλών των επιχειρήσεων, πότε θα δέχεται κούρεμα της οφειλής. Απόφαση του Τ. Πετρόπουλου δίνει τις οδηγίες στα στελέχη του ΚΕΑΟ που θα εμπλακούν στη διαδικασία.

Εξωδικαστικός: Πώς θα παίξει «τα χαρτιά του» ο ΕΦΚΑ

Απόφαση του Τάσου Πετρόπουλου καθορίζει τους όρους με τους οποίους ο ΕΦΚΑ (μέσω του ΚΕΑΟ) θα συναινεί στις ρυθμίσεις χρεών μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το ασφαλιστικό ταμείο υπερψηφίζει την πρόταση συμβιβασμού όταν:

α) αποδεικνύεται ότι το συνολικό ποσό που θα αποπληρωθεί στον ΕΦΚΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν είναι μικρότερο από αυτό που θα προέκυπτε σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη.

β). Οι δόσεις που προτείνονται για την αποπληρωμή του συνολικού ποσού όπως αυτό προσδιορίζεται δεν υπερβαίνουν τις 120 μηνιαίες δόσεις και είναι ισόποσες.

Σε περίπτωση που τίθενται σε ψηφοφορία περισσότερες προτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, το ΚΕΑΟ υπερψηφίζει μεταξύ αυτών την πρόταση που προβλέπει αποπληρωμή του ποσού σε λιγότερες δόσεις.

Ο υπολογισμός του συνολικού ποσού που πρέπει να αποπληρωθεί στο ΚΕΑΟ, σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου αυτού, γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα που τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Να σημειωθεί ότι το ΚΕΑΟ δεν συναινεί σε περιπτώσεις που διαθέτει δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.

Στη συμφωνία αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του ν. 4469/2017 εντάσσονται οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/2016 και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες.

Αρμόδια όργανα

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στο σύνολό της στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, εφόσον σύμφωνα με την πρόταση και τις αντιπροτάσεις αναδιάρθρωσης που υποβλήθηκαν:

α. Δεν προβλέπεται διαγραφή βασικής οφειλής προς τον ΕΦΚΑ.

β. Η διαγραφή επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων δεν υπερβαίνει το 85% αυτών.

γ. Η συνολική προς ρύθμιση βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.

Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η εκπροσώπηση γίνεται από τη Διεύθυνση Διακανονισμού της κεντρικής υπηρεσίας και η σύμβαση αναδιάρθρωσης εγκρίνεται από τον Συντονιστή του ΚΕΑΟ, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητή του ΕΦΚΑ. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας καθορίζονται με απόφαση Διοικητή του ΕΦΚΑ.

Η στρατηγική ανάλογα με την οφειλή

Όπως αναφέρει η απόφαση, τα αρμόδια όργανα αποδέχονται τις προτάσεις αναδιάρθρωσης και υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 4469/2017, εφόσον, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, πληρούνται εκτός των παραπάνω προϋποθέσεων και οι εξής όροι:

α. Για βασικές οφειλές προς ΕΦΚΑ που εντάσσονται στη σύμβαση και δεν υπερβαίνουν το ποσό των 3.000 ευρώ:

i) H αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε 36 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο.

ii) Η μηνιαία δόση δεν είναι μικρότερη των 50 ευρώ.

iii) Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού.

β. Για βασικές οφειλές προς ΕΦΚΑ που εντάσσονται στη σύμβαση και είναι μεγαλύτερες των 3.000 ευρώ αλλά δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ:

i) H αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε 120 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο.

ii) Η μηνιαία δόση δεν είναι μικρότερη των 50 ευρώ.

iii) Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.

iv) Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής ποσοστού μεγαλύτερου του 85% προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Για οφειλές προς όλους τους πιστωτές που δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ εφαρμόζεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών κατά τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατά την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4469/2017, καταλήγει η απόφαση.

 

* Δείτε όλη την απόφαση στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus