Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Attica Bank: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου

Η ATTICA BANK ανακοινώνει ότι από την 4η Ιουνίου θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, στην από 3 Ιουνίου 2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού.

Attica Bank: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου

Mε δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης θα διεξαχθεί η Αυξηση Μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Αττικής. 

Η τράπεζα δημοσιοποιεί το Ενημερωτικό Δελτίο για την ΑΜΚ η οποία περιλαμβάνει τη:

-Δημόσια προσφορά μετοχών της Τράπεζας (εφεξής η «Αύξηση»), που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).
-δημόσια προσφορά ονομαστικών ομολογιών μη διαπραγματεύσιμων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετατρέψιμων σε μετοχές, με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (εφεξής το «ΜΟΔ») με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή και νέων) που θα έχουν συμμετάσχει προηγουμένως στην Αύξηση.

Ειδικότερα, η A΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της 18.2.2013 αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

* Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έως του ποσού των €199.406.822,10 με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή. Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν και διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 664.689.407 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης €0,30 (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της Τράπεζας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος.

* Την έκδοση ΜΟΔ σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, ποσού έως €199.406.822,10, υποχρεωτικώς μετατρέψιμου μετά την πάροδο πενταετίας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση, με αναλογία μία (1) νέα Μετοχή προς μία (1) Ομολογία (ήτοι για κάθε νέα μετοχή που καλύπτεται βάσει του δικαιώματος προτιμήσεως, θα υπάρχει δικαίωμα καλύψεως μίας Ομολογίας) και με τιμή έκδοσης των ομολογιών € 0,30 ανά μετατρέψιμη ομολογία. Οι μετατρέψιμες ομολογίες θα είναι μετατρέψιμες σε συνολικά 664.689.407 νέες, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,30.

Τα συνολικά έσοδα της Αύξησης και του ΜΟΔ σε περίπτωση πλήρους κάλυψής τους ανέρχονται σε €398.813.644,20.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η τιμή διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Οι εγγραφές των επενδυτών θα πραγματοποιούνται μέσω ειδικών μεταβατικών λογαριασμών που προβλέπουν τη δυνατότητα επιστροφής των αντίστοιχων ποσών σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της Αύξησης και του ΜΟΔ

Πληροφορίες όσον αφορά στη διαδικασία της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση και της άσκησης των δικαιωμάτων κάλυψης των ομολογιών, παρατίθενται στις ενότητες 4.5 και 4.6 του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

-Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 3.6.2013

-Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση και της εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας από το reverse split: 3.6.2013

-Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την εισαγωγή των μετοχών από το reverse split, την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση, την περίοδο άσκησης του Δικαιώματος Καλύψεως Ομολογιών, και την έναρξη και λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση: 3.6.2013

-Ανάρτηση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, του Χ.Α., της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των Συμβούλων Έκδοσης: 4.6.2013

-Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 του Ν. 3401/2005: 4.6.2013

-Προσωρινή Παύση Διαπραγμάτευσης μετοχών λόγω Reverse Split και Αποκοπή των Δικαιωμάτων Προτίμησης στην Αύξηση και στο ΜΟΔ / Cut Off Date: 5.6.2013

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην ΑΜΚ και στο ΜΟΔ - record date: 7.6.2013

-Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών από reverse split και έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης για την Αύξηση, καθώς και έναρξη διαδικασίας άσκησης Δικαιώματος Καλύψεως Ομολογιών: 11.6.2013

-Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης για την Αύξηση: 18.6.2013

-Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης για την Αύξηση και περιόδου άσκησης Δικαιώματος Καλύψεως Ομολογιών: 25.6.2013

Δημοσίευση Ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης και του ΜΟΔ & για την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών και ομολογιών στο ΗΔΤ, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: 28.6.2013

-Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α. *: 1.7.2013

-Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών: 1.7.2013

-Πίστωση από την ΕΧΑΕ των νέων μετοχών: 2.7.2013

-Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.: 3.7.2013

*Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.

 

 ***Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus