Attica Bank: Συγκέντρωσε 681 εκατ. μέσω της αύξησης κεφαλαίου

Μερική κάλυψη, σε ποσοστό 91%, της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε η τράπεζα. Το ποσό κρίνεται επαρκές για τη συνέχιση της λειτουργίας της. Σε επόμενη φάση θα επιχειρηθεί η συγκέντρωση του εναπομείναντος ποσού.

Attica Bank: Συγκέντρωσε 681 εκατ. μέσω της αύξησης κεφαλαίου

Ποσό 681 εκατομμυρίων ευρώ συγκέντρωσε η τράπεζα Αττικής από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε σήμερα, όπως γνωστοποίησε η διοίκηση με ανακοίνωσή της. Συγκέντρωσε δηλαδή ποσό υψηλότερο από τα 584 εκατ. ευρώ που ήταν οι ανάγκες με βάση το βασικό σενάριο αλλά κατώτερο των 748 εκατ. ευρώ που ήταν οι ανάγκες με βάση το δυσμενές. 

Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 23%. Η Attica Bank δεν θα προσφύγει όπως είναι γνωστό στο ΤΧΣ. Το εναπομείναν ποσό έως τα 748 εκατ. ευρώ του δυσμενούς σεναρίου θα καλυφθούν με ιδιωτικά κεφάλαια σε επόμενη φάση, όταν κριθεί ότι υπάρχουν τα περιθώρια στην αγορά.

Ετσι, όπως γνωστοποιεί η ανακοίνωση, η τράπεζα με βάση όσα αποφάσισε η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνεται ότι κάλυψε επαρκές ποσό (σ.σ. είναι το σενάριο 2.1.2 που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό και το οποίο αφορούσε την κάλυψη ποσού ανώτερου των 584 εκατ. αλλά κατώτερου των 748 εκατ. ευρώ). Με βάση αυτό «έως την 31.12.2015 οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές εγκρίνουν την Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως επαρκές προληπτικό εποπτικό μέτρο και επομένως τη συνέχιση της λειτουργίας της Τράπεζας με βάση το σύνολο του ποσού που θα έχει συγκεντρωθεί για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας παρότι δεν έχει συγκεντρωθεί το συνολικό ποσό των κεφαλαιακών αναγκών ύψους €748 εκατ.

τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα πιστοποιήσει την κάλυψη της Αύξησης και θα καταθέσει στους ειδικούς λογαριασμούς της Αύξησης, όλα ανεξαιρέτως τα ποσά που θα έχουν κατατεθεί στους ειδικούς, ενδιάμεσους λογαριασμούς της Αύξησης, ήτοι τα ποσά που προέκυψαν από την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων, του Δικαιώματος Προεγγραφής και τα ποσά που προέκυψαν από τη Διάθεση σε Λοιπούς Επενδυτές. Η ανωτέρω πιστοποίηση θα πραγματοποιηθεί ως μερική κάλυψη της Αυξήσεως κατ’ άρθρο 13α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920»).

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «η Τράπεζα») γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους ότι η Αύξηση με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων έως του ποσού των 748.735.498,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο) με την έκδοση 2.495.784.996 νέων, κοινών μετοχών σε αναλογία 36 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.11.2015 και επικυρώθηκε με την από 22.11.2015 Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας, καλύφθηκε κατά 90,954%.

Ειδικότερα, σε συνεδρίασή του την 30η Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας διαπίστωσε ότι η Αύξηση καλύφθηκε μερικώς, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ήτοι κατά 681.007.809,90 ευρώ, με την έκδοση 2.270.026.033 νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και ενέκρινε την κατανομή και διάθεση των νέων μετοχών. Η ως άνω μερική κάλυψη πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως :

Α. Δικαίωμα Προτίμησης-Δικαίωμα Απασχολουμένων-Δικαίωμα Προεγγραφής

(i) αύξηση κατά ποσό 406.977.623,70 ευρώ από τα πρόσωπα που άσκησαν Δικαιώματα Προτίμησης (ήτοι ποσοστό 54,355% της Αύξησης).

(ii) αύξηση κατά ποσό 133.180,80 ευρώ από τα πρόσωπα που άσκησαν το Δικαίωμα Απασχολουμένων (ήτοι ποσοστό 0,018% της Αύξησης).

(iii) αύξηση κατά ποσό 7.597.604,70 ευρώ από τα πρόσωπα που άσκησαν Δικαιώματα Προεγγραφής (ήτοι ποσοστό 1,015% της Αύξησης).

Β. Διάθεση σε Λοιπούς Επενδυτές

(i) αύξηση κατά το ποσό 266.299.400,70 ευρώ στα πλαίσια της κάλυψης από τη «Διάθεση σε Λοιπούς Επενδυτές», βάσει των αιτήσεων επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Τράπεζα, οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη αδιάθετων νέων μετοχών (ήτοι ποσοστό 35,567% της Αύξησης).

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την συνεδρίασή του στις 30 Δεκεμβρίου 2015, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της Αύξησης, κατόπιν της μερικής κάλυψης αυτής.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μετά την έκδοση των νέων κοινών μετοχών θα ανέρχεται σε 802.006.018,10 ευρώ διαιρούμενο σε 2.339.353.394 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη. Ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών, ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 2.339.353.394.

Η αύξηση αυτή ύστερα από ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος εντάσσεται στο υπ’ αριθμόν 2.1.2. ενδεχόμενο της ολοκλήρωσης της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο κεφάλαιο 4.1.6. του Ενημερωτικού Δελτίου της ΑΜΚ.

Μετά την λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασης από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Τράπεζας, οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ευχαριστεί θερμά τους επενδυτές για την συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Τέλος, προς επεξήγηση του τρόπου παρουσίασης των ποσών που καταγράφονται στις σχετικές με την κάλυψη της ΑΜΚ ανακοινώσεις της Τράπεζας της 11.12.2015 και της 18.12.2015, διευκρινίζεται ότι στην μεν πρώτη ανακοίνωση η παρουσίαση έγινε βάσει διάκρισης μεταξύ:

α) ποσών σε μετρητά (περιλαμβάνονται ποσά που καταβλήθηκαν στα πλαίσια της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης, απασχολουμένων, προεγγραφής και της συμμετοχής στη διαδικασία διάθεσης σε λοιπούς επενδυτές) και

β) δεσμευτικές προσφορές.

Στην δε ανακοίνωση της 18.12.2015 η παρουσίαση των αντληθέντων ποσών, τα οποία αφορούν στο σύνολό τους σε καταβολές σε μετρητά, γίνεται με βάση τον τρόπο συμμετοχής στην ΑΜΚ ήτοι: α) ποσό που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης, δικαιώματος απασχολουμένων και δικαιώματος προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές στην ΑΜΚ και β) ποσό που αφορά στην κάλυψη αδιάθετων μετοχών που κατανέμονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

* Δείτε την ανακοίνωση στην στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus