Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Βογιατζόγλου: Συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας

Η εισηγμένη προτίθεται να συμμετάσχει σε ΑΜΚ θυγατρικής. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης η συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής θα ανέρχεται πλέον στο 80%, από 67% που είναι σήμερα.

Βογιατζόγλου: Συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας

Η ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ γνωστοποιεί  ότι η θυγατρική αυτής BETA WOOD δυνάµει της από 14.03.2017 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της αποφάσισε, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 300.000 ευρώ µε την καταβολή µετρητών και την συνακόλουθη έκδοση 300.000 νέων κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστης, µε την αυτή τιµή διάθεσης, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της Εταιρείας.

Στην ως άνω αύξηση η εισηγμένη προτίθεται να καλύψει 266.000 εκ των συνολικά 300.000 νέων µετοχών, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής να ανέρχεται πλέον (µετά την ολοκλήρωση της κάλυψης της αύξησης) σε ποσοστό 80% από ποσοστό 67% στο οποίο είναι σήµερα.

Η εισηγμένη στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής ανάπτυξης των επενδύσεών της, αποσκοπεί µέσω της ως άνω θυγατρικής στην περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων στα επιχειρηµατικά αντικείµενα της παραγωγής, επεξεργασίας και συντήρησης πάσης φύσεως επίπλων, εξαρτηµάτων και άλλων εν γένει συναφών προϊόντων και στην ενίσχυση και εδραίωση της παρουσίας της στην σχετική αγορά, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus