ΟΠΑΠ: Στις 27/4 η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος και την αγορά ιδίων μετοχών

Τη διανομή μερίσματος, την αγορά ιδίων μετοχών, την αντικατάσταση μέλους του ΔΣ και τη συμπλήρωση σκοπού της εταιρείας καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της ΟΠΑΠ.

ΟΠΑΠ: Στις 27/4 η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος και την αγορά ιδίων μετοχών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΟΠΑΠ την 27η Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία που βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016).

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 5ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.

Θέμα 7ο: Παροχή άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Θέμα 8ο: Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Έγκριση αντικατάστασης Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 10ο: Συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 11ο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 12ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2016 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.

Θέμα 13ο: Έγκριση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με διανομή μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 8η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα. Σε περίπτωση μη επίτευξης εκ νέου της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η 2η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 19η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα.

Σε περίπτωση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus