Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Space Hellas: Στις 13/6 η Γενική Συνέλευση

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων, τη διανομή μέρους του αποθεματικού και τη μείωση των μελών του ΔΣ, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Space Hellas.

Space Hellas: Στις 13/6 η Γενική Συνέλευση

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Space Hellas στα γραφεία της έδρας της στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων αριθμός 312, 1ος όροφος) την 13η Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.

Θέμα 3ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων ποσού 3.475.735,91 Ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 4ο: Διανομή μέρους Αποθεματικού.

Θέμα 5ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/2016 – 31/12/2016.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Θέμα 7ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 8ο: Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016.

Θέμα 9ο: Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 10ο: Ανακοίνωση εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 11ο: Μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε επτά (7) σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 12ο: Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Θέμα 13ο: Ορισμός νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 14ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας.

Θέμα 15ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus