Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Frigoglass: Επεξηγηματική επιστολή προς τους συμμετέχοντες πιστωτές

"Η έκδοση της Επεξηγηματικής Επιστολής είναι το επόμενο βήμα στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της Frigoglass", αναφέρει η εταιρεία.

Frigoglass: Επεξηγηματική επιστολή προς τους συμμετέχοντες πιστωτές

Η Frigoglass ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Frigoglass Finance B.V., εξέδωσε επεξηγηματική επιστολή(Practice Statement Letter) προς τους συμμετέχοντες πιστωτές στο Σχέδιο Συνδιαλλαγής αγγλικού δικαίου και κατόχους ομολογιών της Εκδότριας ποσού €250 εκατ., επιτοκίου 8,25% οι οποίες λήγουν το 2018.

Η Επεξηγηματική Επιστολή έχει εκδοθεί μέσω Euroclear και Clearstream Λουξεμβούργου προς τους κατόχους των Ομολογιών και είναι επίσης διαθέσιμη στη διεύθυνση www.lucid-is.com/frigoglass στους κατόχους των Ομολογιών που είναι εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα.

Ο σκοπός της Επεξηγηματικής Επιστολής είναι να ενημερώσει κάθε Πιστωτή του Σχεδίου για τα εξής:

α) τη σκοπιμότητα του Σχεδίου, β) την πρόθεση της Εκδότριας να προτείνει επισήμως το Σχέδιο στους Πιστωτές του Σχεδίου, γ) την πρόθεση της Εκδότριας να αιτηθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας και της Ουαλίας (το «Δικαστήριο») τη σύγκληση συνέλευσης των Πιστωτών του Σχεδίου με σκοπό να εξετάσουν και, αν κρίνουν αναλόγως, να εγκρίνουν το Σχέδιο (η «Συνέλευση για το Σχέδιο»), δ) τη σειρά κατάταξης (class composition) των Πιστωτών του Σχεδίου για σκοπούς ψηφοφορίας επί του Σχεδίου στην εν λόγω συνέλευση, και ε) τους λόγους για τους οποίους η Εκδότρια θεωρεί ότι το Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα αναφορικά με το Σχέδιο.

Η έκδοση της Επεξηγηματικής Επιστολής είναι το επόμενο βήμα στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας, όπως ανακοινώθηκε στις 13 Απριλίου 2017. Οι όροι του Σχεδίου, όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στην Επεξηγηματική Επιστολή, προβλέπουν την ανταλλαγή των Ομολογιών με Ομολογίες με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης (όπως ορίζονται στην Επεξηγηματική Επιστολή) και, κατόπιν της εφαρμογής σχετικής έκπτωσης, με κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας και, ενδεχομένως, με μετρητά. Σε κάθε Πιστωτή του Σχεδίου θα δοθεί επίσης η δυνατότητα κάλυψης σε μετρητά του κατ’ αναλογία μεριδίου του στις νέες Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης (όπως ορίζονται στην Επεξηγηματική Επιστολή) και, στο βαθμό που το επιλέξει, θα δικαιούται να ανταλλάξει μέρος των Ομολογιών του με επιπλέον Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης, μειώνοντας έτσι το μερίδιό του σε Ομολογίες με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης, κοινές ονομαστικές μετοχές και/ή μετρητά.

Το πρόσωπο που κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) Ομολογίες θα καλείται πιστωτής του σχεδίου συνδιαλλαγής για τους σκοπούς του Σχεδίου (ο «Πιστωτής του Σχεδίου»). Εφόσον και όταν υλοποιηθεί το Σχέδιο, οι Πιστωτές του Σχεδίου, μεταξύ άλλων, θα δεσμεύονται από τους όρους του Σχεδίου, ανεξάρτητα από το εάν ψήφισαν υπέρ του Σχεδίου (ή εάν ψήφισαν εν γένει).

Το Δικαστήριο θα εγκρίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου μόνο μετά τη διεξαγωγή ακρόασης για την εγκυρότητα αυτών, στην οποία θα δικαιούνται να παραστούν οι Πιστωτές του Σχεδίου και, εφόσον το Σχέδιο εγκριθεί από Πιστωτές του Σχεδίου οι οποίοι (i) απαρτίζουν ποσοστό τουλάχιστον 50% σε αριθμό και (ii) κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 75% του αρχικού ποσού των Ομολογιών που παρίστανται και ψηφίζουν, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, στη συνέλευση των Πιστωτών του Σχεδίου που θα συγκληθεί για να εξετάσει το Σχέδιο.

Η Εταιρεία αναμένει ότι η Ακρόαση για το Σχέδιο (Scheme Convening Hearing) (όπως ορίζεται στην Επεξηγηματική Επιστολή) θα λάβει χώρα κατά ή περί την 3 η Ιουλίου 2017 στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας στα Βασιλικά Δικαστήρια (Royal Courts of Justice) που συνεδριάζει στο Rolls Building, Fetter Lane, Λονδίνο, EC4A 1NL.

Οι Πιστωτές του Σχεδίου θα ειδοποιηθούν εκ των προτέρων σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αλλαγή στην προτεινόμενη ημερομηνία. Περαιτέρω, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στις 24 Μαΐου 2017, σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου αναμένεται ότι θα υπάρξει παραίτηση (waiver) από διεκδίκηση απαιτήσεων εξαιτίας γεγονότος καταγγελίας που απορρέουν από το γεγονός ότι έληξε η περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή τόκου της 15ης Μαΐου 2017 αναφορικά με τις Ομολογίες και η οποία έχει παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης.

*Αναλυτικά, ολόκληρη η ανακοίνωση της Frigoglass, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη Συνοδευτικό Υλικό".

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus